Czy korzystając z tabletu możemy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Rozwój nowych technologii spowodował, że zaczęto zastanawiać się nad możliwością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie podpisu złożonego przy użyciu sprzętu elektronicznego, np. tabletu. Z pewnością w obrocie gospodarczym najlepszym rozwiązaniem byłoby umożliwienie uczestnikom tego obrotu wyrażenia zgody …

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH – ZMIANY PO 30 KWIETNIA 2016 R.

Z dniem 30 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (dalej: ustawa zmieniająca), która w sposób znaczący wpłynie na …

Jak przebiega kontrola GIODO – podstawowe obowiązki inspektorów GIODO oraz kontrolowanych przedsiębiorców

Wstęp

Zasady przeprowadzania przez GIODO kontroli są szczegółowo opisane w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w jednym z rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie. Stanowią one, że inspektorzy GIODO mają prawo m.in. do:

  • wstępu, w godzinach od 6:00 do

Rada Pracowników – kiedy należy ją utworzyć?

Konsekwencją osiągnięcia pewnego poziomu zatrudnienia jest nałożenie na pracodawcę dodatkowych obowiązków. Warto chociażby wskazać na obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, a także stosowania tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników. Kolejnym takim „pułapem” …

Krajowa procedura dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych – podstawowe wskazówki

Dostęp przez pacjentów do produktów leczniczych, spełniających naukowo potwierdzone standardy bezpieczeństwa stosowania, skuteczności terapeutycznej i jakości, zapewnia procedura dopuszczenia do obrotu.

W obowiązującym stanie prawnym wyróżnia się cztery procedury rejestracji leków, tj.:

  • procedurę narodową,
  • procedurę wzajemnego uznania – MRP (

Blog Kancelarii Prawniczej R. Olszewski J. Tokarski i Wspólnicy