Wszystkie wpisy, których autorem jest Iga Gospodarczyk

Aplikant adwokacki. W zakresie jej specjalizacji znajdują się m.in. zagadnienia związane z prawem korporacyjnym oraz prawem budowlanym.

Rada Pracowników – kiedy należy ją utworzyć?

Konsekwencją osiągnięcia pewnego poziomu zatrudnienia jest nałożenie na pracodawcę dodatkowych obowiązków. Warto chociażby wskazać na obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, a także stosowania tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników. Kolejnym takim „pułapem” …

Czy osoba ubezwłasnowolniona może podejmować decyzje dotyczące swojego leczenia?

Z natury rzeczy osoba, która kończyła 18 rok życia nabywa pełną zdolność do czynności prawnych. Są jednak sytuacje, w który – na mocy odpowiednich przepisów prawa – zdolność tę można częściowo lub całkowicie ograniczyć.

I tak, zgodnie z art. 13 …

Czy pracownik może odmówić przestrzegania kodeksu etyki?

Kodeksy etyki – jako źródła praw i obowiązków, które powinny być przestrzegane w zakładzie pracy – stają się coraz popularniejsze w Polsce. Na ich wprowadzenie decydują się nie tylko międzynarodowe korporacje, ale również mniejsze firmy. Wszystko po to, by wspierać …

Zakaz reklamy aptek w świetle orzecznictwa sądowego – część II

Kontynuując wątek zakazu reklamy aptek wskazać należy, że oprócz programu lojalnościowego istnieją również inne przykłady niedozwolonej reklamy aptek i punktów aptecznych. Za takie działania uznaje się także m.in.:

  1. udział aptek w konkursie, którego celem mogło być propagowanie zdrowego stylu życia

ZAKAZ REKLAMY APTEK W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDOWEGO – część I

Od prawie trzech lat w prawie polskim zabroniona jest działalność reklamowa aptek. Ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696 ze zm., która weszła w …

Egzekucja ze składników majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego małżonków po orzeczeniu rozwodu

Problem egzekucji ze składników wchodzących w skład wspólności majątkowej małżeńskiej jest znany każdemu, kto choć raz – jako wierzyciel – występował w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku z małżeńskim.

W przypadku takiej egzekucji należy jednak pamiętać o kilku …

ROSZCZENIE ZWROTNE SPRZEDAWCY – czyli co zmienia ustawa o prawach konsumenta z punktu widzenia odpowiedzialności poprzednich sprzedawców względem sprzedawcy finalnego

W ciągu ostatnich kilku miesięcy na świeczniku niewątpliwie znajduje się ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 – w dalszej części również jako „ustawa o prawach konsumenta”), która wejdzie w …

Czy sprzedaż detaliczna alkoholu przez Internet jest faktycznie zakazana?

W ostatnim czasie toczy się zażarta dyskusja na temat sprzedaży alkoholu przez Internet – bez wątpienia zagadnienie to wywołuje niemałe kontrowersje w praktyce. Dyskusja ta motywowana jest rosnącym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców co do zapoczątkowania takiej działalności i co za …