Wszystkie wpisy, których autorem jest Jarosław Beczek

Aplikant radcowski. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i prawie cywilnym.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH – ZMIANY PO 30 KWIETNIA 2016 R.

Z dniem 30 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (dalej: ustawa zmieniająca), która w sposób znaczący wpłynie na …

Przejazd nienormatywny – warunki udzielenia i odmowa udzielenia zezwolenia oraz odpowiedzialność za prowadzenie przejazdu niestandardowego bez zezwolenia.

Przejazd nienormatywny, zwany potocznie „transportem wielkogabarytowym” uregulowany został w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym [Dz.U.2012.1137] (dalej: Prawo o ruchu drogowym). Zgodnie z art. 2 pkt. 35a) przywołanej ustawy, za „pojazd nienormatywny” uznaje się …

DLA KOGO „SŁUŻEBNOŚĆ MEDIÓW”

Z terminem – „służebności mediów” spotykamy się wielokrotnie. Posługuje się nim literatura fachowa z zakresu prawa rzeczowego, pojęcie to przywoływane jest w licznych orzeczeniach.

Czym jednak jest „służebność mediów”, komu przysługuje i dlaczego tak wielu autorów posługuje się tym pojęciem …

„Opłaty półkowe” jako przejaw czynu nieuczciwej konkurencji

Zgodnie z art. 15 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji( Dz.U.2003.153.1503) (dlej: U.Z.N.K.) czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez pobieranie innych niż marża handlowa …