Wszystkie wpisy, których autorem jest Jarosław Gańko

Elektrownie wiatrowe – aspekty prawne przedsięwzięcia.

Potrzeba dywersyfikacji źródeł energii oraz możliwość korzystania z finansowego wsparcia z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej tworzą szczególnie korzystny klimat dla przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem „zielonej” energii. Co więcej zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii …

Factoring – remedium na wcześniejsze uzyskanie wierzytelności objętej fakturą z odroczonym terminem płatności

Zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa jest w dużej mierze uzależnione od terminowego i niezwłocznego regulowania zobowiązań przez kontrahentów. Niemniej jednak panujące warunki ekonomiczne jak i chęć rozszerzenia portfela klientów wymusza na przedsiębiorcach wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności W konsekwencji może …

Odpowiedzialność karna członków zarządu za niezłożenie sprawozdania finansowego

Spółki prawa handlowego posiadają coraz to bardziej rozbudowane wewnętrzne struktury organizacyjnie. Wyodrębniane są kolejne departamenty odpowiedzialne za finanse czy też sprzedaż. Jednakże podział obowiązków w spółce nie jest tożsamy ze scedowaniem odpowiedzialności ciążącej na członkach zarządu za prowadzenie spraw spółki. …

Franchising jako forma finansowania dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej wiąże się z wieloma trudnościami, z którymi przychodzi się zmierzyć przyszłemu przedsiębiorcy. Niezbędny jest pomysł na formę prawną przyszłej działalności gospodarczej jak i źródło finansowania. Znajomość rynku, na którym będzie funkcjonować przedsiębiorstwo będzie dodatkowym atutem. …

Ekologia w przedsiębiorstwie

Prowadzenie przedsiębiorstwa, niezależnie od przyjętej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, związane jest z obowiązkiem regularnego składania do urzędów odpowiednich deklaracji czy też raportów. O ile składanie choćby comiesięcznych deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych wydaje się oczywistym obowiązkiem o tyle gros …