Wszystkie wpisy, których autorem jest Jan Kretowicz

Aplikant adwokacki. Specjalizuje się w prawie handlowym i korporacyjnym, prawie cywilnym oraz prawie ubezpieczeń.

Podstawy prawne relacji Osoby Wykonującej Czynności Agencyjne w stosunku do Agenta w oparciu o przepisy ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

Przepisy ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym nie regulują wprost oraz w sposób szczegółowy relacji, jakie muszą występować pomiędzy Agentem a Osobą Wykonującą Czynności Agencyjne (dalej jako: „OWCA”) w zakresie wykonywania przez ten drugi podmiot czynności agencyjnych. Określenie stosunku prawnego …

WYMIAR OPŁATY ZA PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Przeważająca część publikacji odnosząca się do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, skupia się na całościowym omówieniu treści ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 83), nie wskazując szczegółowo na sposób …

Jak odzyskać krajową domenę internetową z rozszerzeniem „.pl” z opcją podmiotu trzeciego, gdy nie ma ona abonenta?

W przeważającej mierze, informacje dotyczące odzyskiwania domen internetowych skupiają się na kwestii omówienia etapów prowadzenia sporu pomiędzy podmiotem dochodzącym swoich praw do domeny (jej nazwy), a abonentem, faktycznie dysponującym adresem internetowym, w związku z jego zarejestrowaniem w NASK.

Rozważania takie …

Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy a zmiana warunków realizacji umowy – na przykładzie niezgodności wyników badań geologiczno-inżynierskich ze stanem faktycznym

W kodeksie cywilnym, brak jest ustawowej regulacji dotyczącej sposobu określania wynagrodzenia z tytułu umów o roboty budowlane. Uznaje się, iż sytuacja ta stanowi ewidentną lukę prawną, która pozwala (w drodze analogii) powoływać się na przepisy dotyczące umów o charakterze najbardziej …

Rozliczenie kontraktów budowlanych w przypadku ogłoszenia upadłości wykonawcy. Część II

1. Potrącenia w przypadku ogłoszenia upadłości likwidacyjnej.

Celem instytucji potrącenia na gruncie ustawy prawo upadłościowe i naprawcze – tj. uprzywilejowanej formy zaspokajania roszczeń wierzyciela upadłego, które wynikają z zobowiązań wzajemnych – jest umożliwienie wierzycielowi zaspokojenia w pełni jego roszczeń, stanowiących …

Rozliczenie kontraktów budowlanych w przypadku ogłoszenia upadłości wykonawcy. Część I

W tle odbywającego się właśnie turnieju EURO 2012 uzyskujemy coraz to nowsze informacje dotyczące pogarszającej się kondycji finansowej przedsiębiorstw, które brały udział w budowie dróg, wznoszeniu aren sportowych oraz realizacji innych inwestycji służących przeprowadzeniu tak szeroko zakrojonej imprezy sportowej jaką …