Wszystkie wpisy, których autorem jest Katarzyna Goc

Odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa i odprawa pieniężna – kumulacja roszczeń

W sytuacji, gdy pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę na czas nieokreślony wskazując jako podstawę wypowiedzenia likwidację stanowiska pracy, pracownik może odwołać się od złożonego mu wypowiedzenia występując przeciwko pracodawcy z żądaniem zapłaty odszkodowania z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę …

Prawo pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

W praktyce gospodarczej pracodawcy zatrudniający pracowników na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych uznają, iż skoro co do zasady pracownikom takim nie należy się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczonych, pracownicy ci mogą permanentnie pracować ponad określone w Kodeksie pracy normy czas …