Wszystkie wpisy, których autorem jest Katarzyna Krupa

Czy korzystając z tabletu możemy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Rozwój nowych technologii spowodował, że zaczęto zastanawiać się nad możliwością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie podpisu złożonego przy użyciu sprzętu elektronicznego, np. tabletu. Z pewnością w obrocie gospodarczym najlepszym rozwiązaniem byłoby umożliwienie uczestnikom tego obrotu wyrażenia zgody …

Jak przebiega kontrola GIODO – podstawowe obowiązki inspektorów GIODO oraz kontrolowanych przedsiębiorców

Wstęp

Zasady przeprowadzania przez GIODO kontroli są szczegółowo opisane w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w jednym z rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie. Stanowią one, że inspektorzy GIODO mają prawo m.in. do:

  • wstępu, w godzinach od 6:00 do

Krajowa procedura dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych – podstawowe wskazówki

Dostęp przez pacjentów do produktów leczniczych, spełniających naukowo potwierdzone standardy bezpieczeństwa stosowania, skuteczności terapeutycznej i jakości, zapewnia procedura dopuszczenia do obrotu.

W obowiązującym stanie prawnym wyróżnia się cztery procedury rejestracji leków, tj.:

  • procedurę narodową,
  • procedurę wzajemnego uznania – MRP (

Apteka ogólnodostępna w systemie weryfikacji produktów leczniczych

Wstęp

Rosnące zagrożenie ze strony sfałszowanych produktów leczniczych, spowodowało wydanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r., zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w …

Czy organy samorządu aptekarskiego mogą cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej? Co o tym myśli Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie?

Dyskusje i spory w środowisku farmaceutów i prawników wywołał niedawno wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej: „WSA”) z dnia 23 lipca 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 399/15, dotyczący interpretacji art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 6 września …

Czy farmaceuta i lekarz mogą występować w reklamach produktów leczniczych?

Oglądając reklamy produktów leczniczych często zastanawiamy się, czy mogą brać w nich udział farmaceuci, lekarze lub osoby sugerujące posiadanie takiego wykształcenia. Tymczasem odpowiedź na te pytania znajdujemy w przepisach prawnych, kompleksowo regulujących to zagadnienie.

Problematyka udziału w reklamach produktów leczniczych,

Spór o 1%. Czy Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej?

Koncentracja, a co to takiego?

Koncentracja to praktyka, której celem jest dążenie do monopolizacji działalności gospodarczej na danym rynku, w tym również na rynku detalicznego obrotu lekami prowadzonego przez apteki ogólnodostępne.

Na dzień 1 grudnia 2014 roku w Polsce działało …

Jaki wpływ na sytuację apteczną w Polsce miała nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii?

Jak wytłumaczyć pacjentowi, że nie może kupić 2 opakowań Ibuprom Zatoki w ilości 12 tabletek przy jednokrotnej sprzedaży?

W dniu 1 lipca 2015 roku weszła w życie większość postanowień nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw z dnia …