Wszystkie wpisy, których autorem jest Maciej Ostrowski

Zabezpieczenie zapłaty za roboty budowlane.

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane została uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 6491-6495) na mocy ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r., w związku z czym, przepisy te mają zastosowanie do umów zawieranych od dnia 16 kwietnia …

Nowe wymogi dla placówek medycznych w zakresie ochrony danych osobowych.

Do postępowania z dokumentacją medyczną i zawartymi w niej danymi zastosowanie ma wiele przepisów – oprócz typowo branżowych, także ogólne, takie jak m.in. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach czy ustawa o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza zmieniane obecnie …

Prawa autorskie w kontraktach na realizację inwestycji budowlanych.

W ramach realizacji inwestycji budowlanej realnym jest, iż może dojść do naruszenia praw autorskich. Z tego też względu przystępując do negocjowania kontraktów budowlanych warto zwrócić uwagę również na kwestie regulacji umownych odnoszących się do majątkowych praw autorskich projektantów. W przedmiotowym …

Korzystanie z modelu cloud computing (SaaS – Software as a Service) z licencją czy bez ?

Korzystanie z oprogramowania nierozerwalnie łączy się z kwestiami praw autorskich i pytaniem czy do korzystania z oprogramowania wymagana jest umowa licencji. Kwestia konieczności posiadania licencji na udostępniane oprogramowanie budzi jednak pewne wątpliwości.

Gdy oprogramowanie instalowane jest bezpośrednio na sprzęcie użytkownika …

Nowa dyrektywa unijna z zakresu praw konsumentów – skutki dla e-handlu.

Niedawno uchwalona dyrektywa 2011/83/UE, która wejdzie w życie najpóźniej w czerwcu 2014r., ma chronić konsumentów przed zakusami nieuczciwych sprzedawców, czego konsekwencją będzie konieczność zmiany zasad działania większości e-sklepów, działających w Polsce.

 Nowa dyrektywa, której przyświeca harmonizacja zasad rynku e-handlu na …

Planowane zmiany w prawie konsumenckim

Z końcem roku 2011, Rada Unii Europejskiej przyjęła nową dyrektywę, wzmacniającą prawa konsumentów.

Przyjęta dyrektywa o prawach konsumentów ma za zadanie zharmonizować przepisy dotychczas uregulowane w: dyrektywie w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (99/44/WE), …

Niedozwolone klauzule w SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi podstawowy dokument wykorzystywany w procesie przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. W ramach tego dokumentu, zamawiający – inwestor, określa podstawowe wymogi, jakie spełnić mają jego przyszli kontrahenci oraz przedstawia propozycje brzmienia kontraktu o …