Wszystkie wpisy, których autorem jest Marta Walewska

Kiedy można wystawiać zbiorcze faktury korygujące?

W sytuacji, gdy strony transakcji, objętej podatkiem VAT, wyrażą wolę skorygowania jej wartości, tzn. zmiany ceny, istnieje możliwość dokonania korekty, wystawionej pierwotnie faktury VAT. Jednym z powodów zmiany wcześniej zakontraktowanej ceny jest udzielanie rabatów, czy bonusów. W przypadku obrotu towarowego …

Wierzytelności nieściagalne a koszty uzyskania przychodu w CIT

Prowadzenie działalności gospodarczej nierzadko niesie ze sobą, oprócz korzyści finansowych, także niebagatelną ilość ryzyk.

Nie bez znaczenia dla każdej osoby prawnej stają się niespłacone należności kontrahentów. Do jakich zatem konsekwencji na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych prowadzi …

Definicja wyłączności w umowie pośrednictwa zbycia nieruchomości

Pojęcie wyłączności zarówno w teorii jak i w praktyce wzbudza wiele kontrowersji, zwłaszcza w odniesieniu do umów w obrocie konsumenckim. Problematyczne jest w szczególności określenie granic wyłączności przy umowie pośrednictwa w zbyciu nieruchomości.

Na podstawie dyspozycji przepisu art. 180 ust. …

Przywrócenie terminu w postępowaniu podatkowym, a upływ terminu do złożenia wniosku o zwrot VAT.

Często zdarza się, że Podatnicy, z różnych względów nie dotrzymują terminu do dokonania czynności w postępowaniu podatkowym, np. uchybiają terminowi do złożenia odwołania. Niezłożenie niezbędnej dokumentacji w terminie, niewynikające z zaniechania po stronie Podatnika, powoduje niedopełnienie obowiązku, nałożonego na Podatnika …