Wszystkie wpisy, których autorem jest Paweł Olszewski

Egzekucja z majątku wspólnego małżonków

Wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnego małżonków w przypadku, kiedy posiada tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko obojgu małżonkom. Co do zasady wierzyciel ma podstawy do żądania wydania tytułu wykonawczego przeciwko każdemu z małżonków, jeżeli zobowiązanie zostało zaciągnięte przez nich wspólnie. …

Skarga pauliańska, jako oręż wierzyciela w walce z nieuczciwym dłużnikiem.

Dłużnicy chcąc uniknąć skierowania postępowania egzekucyjnego do tych składników swojego majątku, które uznają za najbardziej wartościowe, a za takie uznają najczęściej nieruchomości, często dokonują czynności prawnych, na podstawie których przenoszą prawo własności przysługujące im do tych składników majątku na osoby …