Wszystkie wpisy, których autorem jest Szymon Nawrat

Aplikant radcowski. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym, zobowiązaniach oraz prawie nieruchomości i zagospodarowania przestrzennego.

Możliwość ograniczenia żądania odsetek ustawowych za nieterminowe płatności na gruncie Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Jednym z istotniejszych skutków obowiązywania Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 403, w skr. „Ustawa”), jak również obowiązującej uprzednio Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o …

Kontrowersje wokół sposobów ustalania „linii zabudowy” jako instrumentu kształtowania ładu przestrzennego warunkującego decyzję o warunkach zabudowy.

Zdarza się, iż w postępowaniach administracyjnych toczących się w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy, organy odmawiają stronom wydania decyzji o warunkach zabudowy, powołując się na brak spełnienia w sprawie kryterium tzw. dobrego sąsiedztwa, statuowanego przepisem art. 61 ust. 1 pkt

Małżonek u konkurencji jako podstawa zwolnienia z powodu utraty zaufania

Mogłoby się wydawać, iż ochrona trwałości stosunku pracy przewidziana w Kodeksie pracy (Ustawa z dnia 26.06.1974 r., Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141, z późn. zm., dalej w skr. „k.p.”), w zasadzie uniemożliwia pracodawcy rozwiązanie z pracownikiem stosunku …

Uchylenie przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych – wzrost dyskrecjonalnej władzy sędziego

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (w skr. k.p.c.), dokonana ustawą o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1381), uchwaloną w dniu 16.09.2011 r. (dalej zwaną Ustawą), zawiera szereg istotnych zmian wpływających …

Służebność przesyłu za wynagrodzeniem oraz wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu przez przedsiębiorstwa przesyłowe

W chwili obecnej, bardzo wielu właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, decyduje się na podjęcie kroków prawnych przeciwko przedsiębiorstwom przesyłowym (właścicielom instalacji gazowych, energetycznych, wodnokanalizacyjnych), które w założeniu mają doprowadzić do uregulowania sytuacji majątkowej związanej z korzystaniem z cudzej nieruchomości, najczęściej …