2013 – rokiem zmian na gruncie prawa podatkowego. Cz. 1. CIT

W dniu 30 listopada 2012 r. opublikowano ustawę z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, która znowelizuje ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych.

Za najważniejsze zmiany, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. należy m. in. uznać wprowadzenie zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy podatnik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych wobec kontrahentów.

Zgodnie z tym, zostanie wprowadzony art. 15 b do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który będzie przewidywał, że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot wynikających z faktur bądź rachunków lub, jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowanie tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tychże dokumentów. Innymi słowy brak poniesienia wydatku, tj. zapłacenia faktury będzie aktualizował konieczność usunięcia wydatków z kosztów uzyskania przychodu, przez co należność wskazana na fakturze bądź rachunku nie będzie kosztem podatkowym, aż do dnia uiszczenia.

W sytuacji, gdy termin płatności będzie dłuższy niż 60 dni, to zmniejszenie kosztów dokonywane będzie z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o casino online ile nie została ona uregulowana w tym terminie. Wskazana możliwość dokonania korekty będzie odbywać się w miesiącu, w którym upłynie 30-dniowy termin od daty upływu terminu płatności lub 90-dniowy termin w stosunku do płatności w terminie dłuższym niż 60 dni.

Istnieje jeszcze przypadek, gdy podatnik, w danym miesiącu, nie poniesie innych The datasets are provided in the terms of the following hard drive failure files: File name Description format (size) Train This is a training set that contains hard drive failure for 2011. kosztów uzyskania przychodów, a będzie miał jedynie obowiązek zmniejszenia kosztów lub poniesione koszty będą niższe od kwoty zmniejszenia, wtedy powstanie obowiązek zwiększenia przez podatnika przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów. Natomiast w sytuacji, gdy zobowiązanie zostanie uregulowane po zmniejszeniu kosztów uzyskania przychodów, podatnik będzie miał możliwość zwiększenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia. Zwiększenia tego będzie można dokonać w miesiącu, w którym zobowiązanie zostanie uregulowane.

Kolejną istotną zmianą będzie zmiana zasad opodatkowania stron umowy leasingu. Ustawa będzie zmieniać dotychczasową definicję wskazanej umowy, co pozwoli na leasingowanie prawa użytkowania wieczystego gruntów. Jednocześnie zostanie skrócony czas minimalnego okresu trwania umowy leasingu nieruchomości, z 10 – letniego terminu, który występuje w obecnej regulacji, do 5-letniego, od stycznia 2013 r. Ustawa wprowadzać będzie również przepisy regulujące zmiany stron umowy leasingu w trakcie trwania podstawowego okresu umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *