2013 – rokiem zmian na gruncie prawa podatkowego. Cz. 2. VAT

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która zacznie obowiązywać od stycznia 2013 r., przewiduje liczne zmiany, które wymuszą zmianę przyzwyczajeń podatników.

Zniesiony zostanie obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych, które do tej pory były konieczne w przypadku np. importu usług. Istotnym pozostaje, że nadal będzie istniała możliwość wystawiania tegoż dokumentu, ale nie będzie to już obarczone obowiązkiem ze strony ustawodawcy.

Kolejna zmiana dotyczy możliwości skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, w sytuacji, gdy wierzytelność nie zostanie uregulowana lub zbyta w ciągu 150 dni od upływu terminu jej płatności, czyli tzw. instytucja „ulgi na złe długi”. Nowelizacja przewiduje bowiem zmiany związane z rozliczaniem podatku od towarów i usług w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności. Jednocześnie wierzyciel nie będzie zobligowany do wcześniejszego powiadamiania dłużnika o zamiarze dokonania korekty, jak to ma miejsce w obecnym stanie prawnym. Niezależnie od powyższego, nie zmieni się obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w sytuacji, gdy dłużnik nie ureguluje wierzytelności. Korekta ta powinna być dokonana w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności. Jeżeli natomiast dłużnik nie dokona takiej korekty, będzie mu groziło wymierzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30 % kwoty VAT wynikającej z faktur.

Zmodyfikowane zostaną również zasady ustalania obowiązku podatkowego w przypadku małych przedsiębiorców, którzy korzystają z kasowej metody rozliczania VAT. W ich sytuacji, online casino w momencie sprzedaży na rzecz czynnego podatnika VAT, obowiązek podatkowy będzie powstawał zawsze z dniem otrzymania całości lub części zapłaty. Do tej pory, mali przedsiębiorcy, nawet pomimo braku zapłaty od kontrahenta, musiał rozpoznawać obowiązek podatkowy 90 Slot Machines dnia od wydania danego towaru bądź wykonania konkretnej usługi. Jest to pozytywna zmiana, która oznacza to, że w sytuacji, gdy kontrahent małego przedsiębiorcy nie ureguluje należności, to taki podatnik nie będzie miał obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług. W sytuacji sprzedaży kontrahentom innym niż czynni podatnicy VAT, obowiązek podatkowy powstaje 180 dnia, licząc od dnia wydania towaru bądź świadczenia usługi.

Kilka zmian dot. doprecyzowania miejsca świadczenia usług. Po nowelizacji, miejsce siedziby (zamieszkania/pobytu) usługobiorcy, będzie tożsame z miejscem świadczenia usług wynajmu środków transportu, przy wynajmie innym niż krótkoterminowy. Natomiast usługa wynajmu statku rekreacyjnego, według nowelizacji ustawy, odbywać się będzie w miejscu, w którym statek rekreacyjny jest faktycznie oddawany do dyspozycji usługobiorcy. Dotyczy to jedynie wynajmu na rzecz podmiotów niebędących podatnikami i jedynie odnośnie wynajmu długoterminowego.

Zmianie ulegnie także art. 31, traktujący o zasadach przeliczania kwoty określonej w walucie obcej, które stosowane są do określenia podstawy opodatkowania. Nowością będzie możliwość zastosowania nie tylko kursu NBP. Przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej na złote będzie można dokonać również w oparciu o kursy wymiany opublikowane przez Europejski Bank Centralny. W tym przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *