2013 – rokiem zmian na gruncie prawa podatkowego. Cz. 3. PIT

11 listopada 2011 r. została podpisana przez Prezydenta RP ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Najważniejsze zmiany koncentrują się wokół tzw. ulgi prorodzinnej, ulgi internetowej oraz ograniczenia prawa do stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów.

Do tej pory podatnik miał prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej, która posiadała określony limit, a jej wysokość nie była uzależniona ani od liczby posiadanych dzieci, ani od sytuacji majątkowej rodziny. Nowelizacja ustawy o PIT wprowadza zmiany, polegające na zwiększeniu ulgi dla rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci oraz wprowadza ograniczenie zakresu dopuszczalnego odliczenia, poprzez wskazanie limitu dochodów, w stosunku do wychowujących jedno dziecko.

Na gruncie znowelizowanej ustawy, kwota ulgi na trzecie dziecko wynosić będzie 139,01 zł miesięcznie, natomiast na czwarte i kolejne – 185,34 zł na miesiąc.

Sytuacja prawna osób wychowujących jedno dziecko ulegnie diametralnej zmianie, gdyż odliczeniu podlegać będzie kwota 92,67 zł miesięcznie, ale tylko w przypadku, gdy dochody podatnika – który pozostawał przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim – i jego małżonka nie przekroczyły 112.000 zł w roku podatkowym.

Istotnym pozostaje, jakie kryteria dochodowe należy rozpatrywać, przy uwzględnianiu dochodów, o których online casinos mowa powyżej. Przede wszystkim opodatkowanych wg skali podatkowej na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, m.in. dochody z działalności wykonywanej osobiście, dochody z pracy czy z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ponadto dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej przy zastosowaniu 19% stawki podatkowej, o czym traktuje art. 30c ustawy o PIT. Jednocześnie do kryterium tego zaliczają się dochody z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki podatkowej (art. 30b ustawy o PIT). Do wspomnianego kryterium nie wlicza się np. dochodów uzyskanych z tytułu dywidend czy odsetek bankowych.

Inną zmianą jest ograniczenie prawa do zastosowania zryczałtowanych, 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu rozporządzania prawami autorskimi. Co oznacza, że w roku podatkowym łączne koszty ustalane w wysokości 50% nie będą mogły przekroczyć kwoty 42.764 zł. Powyższy limit będzie dotyczył m.in. kosztów uzyskania przychodów z tytułu rozporządzania prawami autorskimi w roku podatkowym zarówno w ramach stosunku pracy, jak i umów cywilnoprawnych. W momencie, gdy płatnik złoży odpowiednie oświadczenie o zaprzestaniu stosowania 50% kosztów w związku z przekroczeniem limitu w zakresie ich stosowania, nie będzie spoczywał na nim obowiązek, aby w ciągu roku podatkowego pobierał zaliczki przy uwzględnieniu podwyższonych kosztów. Jednocześnie podatnik nadal będzie posiadał prawo do odliczenia kosztów faktycznie poniesionych.

Nowelizacja ustawy wprowadza istotne ograniczenia w zakresie ulgi z tytułu użytkowania sieci internetowej. Będzie możliwość odliczenia 760 zł rocznie, w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli podatnik w okresie poprzedzającym te lata nie skorzystał z tej ulgi. W sytuacji, gdy podatnik w zeznaniu podatkowym za 2012 r. wykaże, że korzysta z odliczenia z tytułu użytkowania sieci internetowej po raz pierwszy, będzie miał możliwość skorzystania z odliczenia tylko jeszcze w zeznaniu podatkowym za 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *