Błędna kwalifikacja taryfowa towarów i nieprawidłowe oznaczenie kraju pochodzenia – jak się bronić przy imporcie towarów objętych cłem antydumpingowym?

W ramach polityki handlowej Unii Europejskiej, istnieje możliwość nakładania na dane towary określonego pochodzenia, ceł antydumpingowych. Cła te polegają na objęciu importowanego towaru dodatkową należnością przywozową, której celem jest skorygowanie kosztów towaru, po jakiej następuje ich wprowadzenie na obszar ceny Unii Europejskiej. Upraszczając, nałożenie tego typu opłaty ma zniwelować po stronie importera przewagę, jaką uzyskuje on wobec unijnych producentów, z racji nabywania towarów w kraju eksportu, który stosuje, w ocenie Unii Europejskiej, nieuczciwe praktyki konkurencyjne w handlu międzynarodowym np. dotowania eksportu.

Największe ryzyko narażenia się, po stronie przedsiębiorcy, będącego importerem towarów objętych cłem antydumpingowym, powstaje w przypadku błędnej kwalifikacji taryfowej towarów lub niewłaściwego oznaczenia kraju ich pochodzenia.

Pierwsza sytuacja ma miejsce, gdy importer przekonany jest, że kupuje towar taryfikowany jako X, a zdaniem organów celnych sprowadza towar taryfikowany jako Y, który objęty jest dodatkowym cłem. Drugi przypadek może wystąpić  w przypadku zakupu przez importera towarów w określonym kraju i wskazaniu go, jako kraj pochodzenia, gdy zdaniem celników, w oparciu o zasady określania pochodzenia towarów, pochodzi on z państwa na import, z którego nałożone zostały cła antydumpingowe. W przypadku klasyfikacji towarowej, prewencję, przed taką sytuacją, stanowi wystąpienie z wnioskiem o wydanie wiążącej interpretacji taryfowej (WIT), która jest decyzją określającą właściwy kod taryfy celnej dla danego It also has proven capabilities in extreme hot or cold free online drivers ed conditions to keep your car on the move when the weather isn’t on your side and 3x the durability of a standard lead acid battery, so it’s reliable for years to come. towaru. Decyzja taka jest ważna przez 6 lat od daty jej wydania. Pamiętać jednakże należy, że WIT pozostaje nieważna, jeśli została wydana na podstawie nieprawdziwych dokumentów lub nieprawidłowych bądź niekompletnych danych przedstawionych przez wnioskodawcę. Posiadając interpretację taryfową, przedsiębiorca, zanim rozpocznie import towarów, będzie mógł stwierdzić, czy towary, które zamierza sprowadzić, będą zaliczane do kategorii objętych cłem antydumpingowym, czy też nie.

Przy wątpliwościach, w kwestii określenia kraju pochodzenia towarów, przed podjęciem importu, pomocnym może być uzyskanie od eksportera świadectwa pochodzenia towarów, wydanego przez właściwy organ państwa eksportu. Świadectwo jest dokumentem wskazującym, że towar w nim przedstawiony pochodzi z państwa, które go wydało. Należy jednak pamiętać, że organy UE mogą badać jego prawidłowość, zwracając się o weryfikację jego poprawności do podmiotu, który dane świadectwo wystawił.

W przypadku braku WIT lub świadectwa pochodzenia, importerowi, wobec którego organy prowadzą postępowanie w zakresie objęcia towarów cłem antydumpingowym, pozostaje wykazywanie swoich racji w postępowaniu celnym. Przy czym, postępowania tego typu są trudnym i skomplikowanym procesem, w którym przedsiębiorca, działający samodzielnie wobec organów celnych, może nie mieć szansy na skuteczne przedstawienie argumentów, przemawiających za jego stanowiskiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *