Jak jest opodatkowany garaż? Kwestia podatku od nieruchomości w stosunku do garaży, znajdujących się w budynkach mieszkalnych.

Problematyka opodatkowania, podatkiem od nieruchomości, garaży, znajdujących się w budynkach mieszkalnych, wywołuje kontrowersje w praktyce. Prezentowane są dwa odmienne stanowiska, którą ze stawek podatkowych stosować wobec takich powierzchni.  Pierwsze opowiada się za obciążaniem garaży stawką właściwą dla budynków mieszkalnych. Drugie – znacznie wyższą daniną dla budynków pozostałych.

Rozstrzygnięciem wątpliwości zajął się poszerzony skład siedmiu sędziów NSA, przedstawiając swoje stanowisko w uchwale z dnia 27 lutego 2012 r. sygn. akt. II FPS 4/11.

Zdaniem NSA, kluczowym, dla rozstrzygnięcia sprawy, jest ustalenie, czy garaż, stanowiący część budynku mieszkalnego, będący w sensie prawnym odrębnym lokalem, stanowi niezależny przedmiot opodatkowania od samego budynku mieszkalnego, a w konsekwencji może podlegać odmiennemu reżimowi opodatkowania, niż budynek mieszkalny.

Nie budzi wątpliwości, że garaż może stanowić pomieszczenie przynależne do samodzielnego lokalu mieszkalnego albo może być odrębną własnością lokalową w budynku mieszkalnym. W pierwszej z ww. sytuacji, jako przynależność do lokalu mieszkalnego, nie będzie stanowił odrębnego, od  mieszkania, przedmiotu opodatkowania. Będzie zatem podlegał opodatkowaniu tak, jak lokal mieszkalny, a więc wg stawki, przewidzianej dla samych mieszkań, zatem znacząco niższej od obowiązującej wobec innych kategorii nieruchomości. Dotyczy to, wszystkich tych sytuacji, w których nie wyodrębniono prawnie własności garażu, a więc jako odrębnego przedmiotu własności od samego budynku, w którym się znajduje.

W sytuacji, gdy garaż został wyodrębniony prawnie, jako lokal, stanowiący odrębną nieruchomość, należy go uznać za niezależny i samodzielny przedmiot opodatkowania, niedzielący losu budynku. Skoro garaż wyodrębniony, stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, dla ustalenia podatku, znaczenie będzie mieć stawka wobec slots jego zastosowana. W tym kontekście rozstrzygające znaczenie będzie mieć funkcja, do jakiej służy garaż, a inaczej mówiąc, czy możliwym jest stwierdzenie, że tego typu nieruchomość ma charakter mieszkalny, czy tylko użytkowy.

W przywołanej powyżej uchwale, NSA stwierdził, że uwzględniając kryterium zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych, trzeba uznać, że garaż nie spełnia funkcji mieszkalnych, a w konsekwencji jest opodatkowany stawką dla nieruchomości niemieszkalnych, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy o podatku od nieruchomości. W uzasadnieniu uchwały sąd wskazał, iż generalnie, w polskim systemie prawa podatkowego preferencje przyznano budownictwu mieszkaniowemu i zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli. W podatku od nieruchomości realizacja tej preferencji wyraża się tym, że domy i lokale mieszkalne, opodatkowane są według stawek najniższych. Jako przykład powyższego, przywołano w uchwale, stawkę podatku VAT przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z prawem do korzystania z wydzielonych miejsc postojowych, podlegające obniżonej, jednej stawce podatku od towarów i usług, właściwej dla lokalu mieszkalnego. Z kolei sprzedaż oddzielnie lokalu mieszkalnego oraz lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość – garażu, podlega opodatkowaniu zróżnicowanymi stawkami – preferencyjną dla lokalu mieszkalnego oraz podstawową dla garażu stanowiącego odrębny przedmiot własności. Ponadto NSA wskazał, iż w praktyce zdarza się, że właścicielami lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość w postaci garażu są osoby fizyczne, które nie są właścicielami samodzielnych lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku. W takiej sytuacji brak jest uzasadnienia, aby podatek od nieruchomości w stawce przewidzianej dla budynków mieszkalnych był uiszczany przez osoby, będące wyłącznie właścicielami samego garażu. Odpada bowiem, w takim przypadku, powiązanie garażu z jakąkolwiek funkcją mieszkalną.

Uchwała NSA nie tylko rozstrzyga wątpliwości, co do opodatkowania garaży wyodrębnionych, jako przedmiot własności, ale stanowić powinna wskazanie dla deweloperów oraz właścicieli mieszkań i garaży, w zakresie możliwości preferencyjnego z punktu widzenia podatkowego, uregulowania kwestii korzystania z garaży oraz miejsc postojowych w budynkach wielorodzinnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *