Kiedy można wystawiać zbiorcze faktury korygujące?

W sytuacji, gdy strony transakcji, objętej podatkiem VAT, wyrażą wolę skorygowania jej wartości, tzn. zmiany ceny, istnieje możliwość dokonania korekty, wystawionej pierwotnie faktury VAT. Jednym z powodów zmiany wcześniej zakontraktowanej ceny jest udzielanie rabatów, czy bonusów. W przypadku obrotu towarowego ich wysokość i rodzaj jest określony w umowach i regulaminach współpracy, a realizacja następuje po samej dostawie.

Zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. (w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług) w przypadku udzielenia rabatu po wystawieniu faktury VAT podmiot (podatnik) udzielający rabatu zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej.

Ustęp drugi wspomnianej powyżej regulacji określa wymogi formalne, jakie winna spełniać faktura korygująca, wystawiona z tytułu udzielonego rabatu, tj.:

 • numer kolejny oraz data jej wystawienia;
 • oznaczenie sprzedawcy i nabywcy wraz z ich adresami;
 • numery NIP sprzedawcy i nabywcy;
 • numer kolejny faktury korygowanej;
 • dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury korygowanej, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętej rabatem;
 • kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Powyższe wymogi nakazują przyjęcie stanowiska, iż faktura korygująca musi się odnosić do danej faktury korygowanej – a w konsekwencji – do danej transakcji.

Faktura korygująca dotycząca rabatu powinna zawierać większość elementów pierwotnej faktury, a ponadto zawierać wyraz „KOREKTA” albo wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA”.

Analizując poszczególne elementy faktury korygującej, można dostrzec, że nie jest konieczne podawanie wszystkich pierwotnych elementów kalkulacyjnych, takich jak wartość sprzedaży netto, podatek, wartość brutto itd. Wystarczy podanie daty i numeru pierwotnej faktury, co po weryfikacji tego dokumentu pozwala na łatwe zidentyfikowanie wszystkich elementów kalkulacyjnych.

Ustawodawca jednak dał podatnikom dodatkowe narzędzie w postaci zbiorczych faktur korygujących. Dokumenty te korygują należności z tytułu więcej niż jednej transakcji sprzedaży towarów lub usług, objętych podatkiem VAT. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne w przypadku przyznawania rabatów (bonusów) za osiągnięcie założonego przez strony poziomu obrotu w danym okresie Du far 10 gratisspel direkt vid signup och 40 till vid din forsta insattning. np. gdy umowa w przypadku zakupów ponad kwotę 1 mln zł przewiduje rabat kwotowy dla nabywcy w wysokości 100.000 zł.

Paragraf 13 ust. 3 omawianego rozporządzenia stanowi, iż zbiorcze faktury korygujące mogą być wystawiane do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie. Minimalne wymogi formalne, jakie winna spełniać zbiorcza faktura korygująca to:

 • numer kolejny oraz data jej wystawienia;
 • oznaczenie sprzedawcy i nabywcy wraz z ich adresami;
 • numery NIP sprzedawcy i nabywcy;
 • okres, do jakiego odnosi się udzielany rabat;
 • kwota udzielanego rabatu oraz kwota zmniejszenia podatku należnego.

Należy zauważyć, że w przypadku faktury korygującej zbiorczej nie ma konieczności podawania rodzaju towaru i usługi, które były objęte rabatem, co niewątpliwie stanowi zasadnicze udogodnienie dla sprzedawcy.

Ponadto należy dodać, iż w przypadku korekty za dany okres nie ma konieczności wskazywania, jakich konkretnych faktur VAT ona dotyczy. Wymogiem jest, aby wskazać okres sprzedaży towarów lub usług objętych rabatem.

Należy tylko pamiętać, że możliwość wystawienia zbiorczych faktur korygujących odnosi się do rabatu, dotyczącego wszystkich dostaw w danym okresie. Jeżeli więc strony wyraźnie wskażą, że rabat rozliczają tylko w odniesieniu do niektórych dostaw (np. części asortymentu), nie będzie podstaw do zastosowania komentowanego uproszczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *