Loteria promocyjna – konsekwencje jej organizacji bez zezwolenia organu celnego.

W praktyce nierzadko zdarza się, że biorąc udział w losowaniu nagród, uczestniczymy w loterii promocyjnej, o której traktuje ustawa o grach hazardowych, co pociąga za sobą liczne konsekwencje prawne. Niekiedy organizatorzy, nie mając świadomości o konieczności uzyskania zezwolenia na organizację takiej loterii, przeprowadzają ją nielegalnie, narażając na odpowiedzialność zarówno siebie, jak i uczestników losowania.

Zgodnie z ustawą o grach hazardowych, w szczególności art. 2 ust. 1 pkt 10, loteria promocyjna to gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. Zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej udziela dyrektor izby celnej, na którego obszarze właściwości miejscowej jest urządzana i prowadzona taka gra.

Co jednak dzieje się w sytuacji, gdy organizator loterii nie zadba o otrzymanie takiego zezwolenia i pomimo to zorganizuje loterię? Jakie konsekwencje wywołuje to dla urządzającego, a jakie dla uczestników?

Przedmiotowa kwestia ma swoje skutki zarówno na gruncie ustawy o grach hazardowych, jak i na podstawie ustawy Kodeks karny skarbowy.

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w art. 89 przewiduje kary pieniężne zarówno dla organizatora, jak i uczestnika loterii promocyjnej, organizowanej bez zezwolenia. Możliwość taka przysługuje naczelnikowi urzędu celnego, który w drodze decyzji, wymierza karę w wysokości 100 % przychodu uzyskanego z urządzanej gry odnośnie urządzającego gry hazardowe bez koncesji lub zezwolenia oraz 100 % uzyskanej nagrody wobec uczestnika w grze bez koncesji lub zezwolenia.

Z uwagi na fakt, że do kar pieniężnych z ustawy o grach hazardowych stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, uczestnicy mają możliwość wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Celnej, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o ukaraniu.

Istotnym jest, że uczestnictwo w nielegalnej loterii promocyjnej prowadzi do odpowiedzialności na gruncie Kodeksu karnego skarbowego. Art. 89 ww. ustawy wskazuje bowiem, ze każdy kto uczestniczy w grze losowej, zakładzie wzajemnym, grze na automatach, urządzonych lub prowadzonych wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na art. 30 KKS, który wyraźnie przedstawia okoliczność przepadku dokumentów lub urządzenia do gry losowej, gry na automacie lub zakładu wzajemnego, a także znajdujących się w nich środków pieniężnych oraz wygranych, które na podstawie tego dokumentu przypadają grającemu, a także środków uzyskanych ze sprzedaży udziału w grze lub wpłaconych stawek.

Co zatem powinien zrobić organizator, chcąc zorganizować loterię promocyjną nie narażając się na powyższe konsekwencje? Zgodnie z obowiązującym prawem organizator urządzający loterię promocyjną  musi uzyskać zezwolenie z Izby Celnej na  jej zrealizowanie. Jest również zobowiązany do zapewnienia  osoby  nadzorującej prawidłową  organizację i przebieg ww. loterii. Osoba  ta  musi posiadać Świadectwo Zawodowe wydane przez Ministra  Finansów, uprawniające do  ww. czynności. Nie należy zapominać także o regulaminie, który należy przedłożyć Izbie Celnej w celu akceptacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *