Nowy Kodeks Celny Unii Europejskiej – planowane zmiany podstawowej regulacji unii celnej

Na terenie Wspólnoty obowiązują przepisy Wspólnotowego Kodeksu Celnego, wprowadzonego przez Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. Aktualnie organy unijne pracują nad radykalnie zmienioną regulacją celną – Unijnym Kodeksem Celnym (UKS), mającą docelowo zastąpić WKC. Ma on wejść w życie już 31 grudnia 2012 r., tak więc wiedza o nowościach i zmianach wprowadzonych w unijnym prawie celnym jest jak najbardziej konieczna, aby importerzy i eksporterzy mogli się odpowiednio przygotować.

Zmiany są o wiele dalej idące, niż tylko zmiana samej nazwy aktu prawnego.

Odprawa scentralizowana

Nowością jest wprowadzenie odprawy scentralizowanej. Polegać ona będzie na tym, że organy celne będą mogły upoważnić osobę do złożenia zgłoszenia celnego towarów w urzędzie celnym właściwym dla miejsca jej siedziby. Stanowić to będzie znaczne ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy zgłaszają do oclenia wiele towarów z różnych państw. Organ, w którym zostało złożone zgłoszenie dokona jego weryfikacji pod względem jego poprawności oraz, w razie konieczności, wykona czynności zmierzające do odzyskania należności celnych wynikających z długu celnego. Natomiast urząd celny, w którym zostały przedstawione towary do oclenia, przeprowadza wszystkie kontrole, których zażąda organ online casino celny, w którym zostało złożone zgłoszenie celne, jeśli żądania te są uzasadnione. Wymiana informacji pomiędzy organami odbywać się będzie za pośrednictwem specjalnego sytemu informatycznego, co znacznie przyspieszy całą procedurę.

Organy celne zgodnie z nowym Unijnym Kodeksem Celnym zobowiązane są również do wymiany wszelkich informacji niezbędnych do zwolnienia towaru, jednakże decyzje o ich zwolnieniu podejmuje urząd, w którym przedstawiono towary objęte zgłoszenie.

Decyzje dotyczące stosowania prawa celnego

Zgodnie z UKS każda osoba będzie miała prawo do złożenia wniosku do organów celnych o wydanie decyzji, w której organ rozstrzygnie, jak stosować należy przepisy celne, których dotyczy wniosek. Wnioskodawcą nie będzie musiała być, tak jak do tej pory, jedna osoba – wniosek może złożyć również większa ilość osób. Wydana decyzja będzie w takim przypadku dotyczyć wszystkich wnioskodawców.

Prawo do złożenia wyjaśnień

Projekt UKS zakłada jego zmianę pod kątem zgodności z Kartą praw podstawowych UE. Od dnia wprowadzenia nowej regulacji, każda osoba, wobec której zostanie wydana decyzja, oprócz dotychczasowym prawem do odwołania się od orzeczenia, będzie uprawniona do złożenia wyjaśnień. Istnieje jednak zasadnicza różnica pomiędzy prawem do odwołania a prawem do złożenia wyjaśnień. Odwołanie składa strona postępowania już po jej wydaniu, do organu nadrzędnego. Wyjaśnienia natomiast składa jeszcze przed wydaniem rozstrzygnięcia, jeśli mogłoby być dla niej niekorzystne.

Powyżej opisane zmiany są jedynie przykładowe. Sam projekt wprowadza ich o wiele więcej, zarazem modyfikując już istniejące. Zapoznanie się z nimi pomoże przedsiębiorcom w dostosowaniu się do nowej rzeczywistości prawnej i płynnym przejściu no nowe warunki funkcjonowania podmiotów, których działalność gospodarcza związana jest z prawem celnym.

Aplikant adwokacki. Specjalizuje się w prawie celnym, podatkowym oraz prawie własności przemysłowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *