NSA po raz kolejny przeciwko pracownikom. Wyrok w sprawie imprez integracyjnych.

Śledząc orzecznictwo NSA w przedmiocie przychodu pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń od pracodawcy można zauważyć, że do końca 2012 r. stanowisko sądu było w miarę jednolite – umożliwienie pracownikowi uczestnictwo w imprezie integracyjnej lub firmowej stanowi przychód po jego stronie i pracodawca ma obowiązek odprowadzić od niego zaliczkę na podatek dochodowy. Korzystny z kolei był wyrok z dnia 20 lutego 2013 r. II FSK 1256/11, o którym już pisaliśmy tutaj. Naczelny Sąd Administracyjny uznał w nim, że zaliczkę na podatek dochodowy odprowadzić trzeba tylko wtedy, jeżeli da się określić wartość świadczenia, jakie otrzymał pracownik (np. wartość posiłku lub napojów).

12 marca 2013 r. NSA wydał wyrok w sprawie o sygn. II FSK 1428/11, w którym po raz kolejny stwierdził, że fakt, czy istnieje możliwość wskazania konkretnej wartości otrzymanego przez pracownika świadczenia, nie ma znaczenia. Za każdym razem, gdy pracownik ma możliwość skorzystania bądź skorzysta ze świadczenia – może wziąć udział bądź weźmie udział w imprezie firmowej –   pracodawca musi odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Stroną postępowania była spółka, która zorganizowała imprezę firmową dla pracowników, na której, zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w postępowaniu, były również omawiane sprawy spółki. Spółka wskazywała, że nie jest zobowiązana do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od świadczenia oddanego do dyspozycji pracowników, gdyż nie może określić wartości świadczenia, a w konsekwencji wartości przychodu. Strona powoływała się w tej kwestii na treść art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym /Dz. U. 2012 poz. 361 tekst jednolity/

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Warto zaznaczyć, iż w omawianej sprawie Urząd Skarbowy i Izba Skarbowa zajęły stanowisko tożsame ze stanowiskiem NSA wyrażonym w wyroku, jednakże Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok na korzyść podatnika.

Analiza orzecznictwa NSA w przedmiocie przychodu pracowników z tytułu dania im do dyspozycji świadczenia pracodawcy wskazuje, że widoczny jest coraz większy dysonans. Wydaje się, iż kwestią czasu będzie wydanie uchwały, w której NSA ostatecznie określi, w jakich sytuacjach mamy do czynienia z przychodem po stronie pracownika w przypadku świadczeń nieodpłatnych od pracodawcy.

Aplikant adwokacki. Specjalizuje się w prawie celnym, podatkowym oraz prawie własności przemysłowej.