kalendarz

Przerwanie biegu terminu przedawnienia w kontekście umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego

Elektroniczne postępowanie upominawcze jest dla kodeksu postępowania cywilnego instytucją relatywnie nową. Wprowadzone ono zostało przez ustawodawcę nowelizacją z dnia 9 stycznia 2009 r., która weszła w życie 1 stycznia 2010 r. i w swej istocie miało służyć głównie przyspieszeniu i uproszczeniu procedury wnoszenia pozwów.

W ramach elektronicznego postępowania upominawczego dochodzone mogą być jedynie wierzytelności pieniężne (poza wyjątkami określonymi w przepisach szczególnych) przy spełnieniu dodatkowych przesłanek określonych przez ustawę. Uchybienia formalne prowadzą do wezwania strony do usunięcia braku formalnego, wobec braku którego sąd umarza postępowanie.

Na potrzeby niniejszej publikacji wypada postawić sobie pytanie jakie skutki w zakresie przerwania biegu terminu przedawnienia wywiera umorzenie postępowania zainicjowanego powództwem wytoczonym za pośrednictwem e–sądu.

Dotychczas kwestia ta budziła szerokie wątpliwości i online casino była szeroko komentowana przez doktrynę prawniczą. Nie brak było głosów opowiadających się za stanowiskiem mówiącym o tym, iż tego rodzaju sytuacja podpada pod dyspozycję art. 123 kodeks cywilnego tj przerywa bieg przedawnienia, jak i poglądów wprost przeciwstawnych.

Kwestia ta została ostatecznie rozstrzygnięta uchawłą Sądu Najwyższego podjętą w składzie 3 sędziów w sprawie o sygnaturze III CZP 66/13, Sąd Najwyższy wskazał, że wytoczenie powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym zakończonym umorzeniem postępowania na podstawie art. 50537 § 1 k.p.c. przerywa bieg terminu przedawnienia.

Aplikant radcowski. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym w szczególności w prawie cywilnym, prawie umów oraz prawie konsumenckim.