sprawozdanie

Sprawozdanie finansowe bez podpisu głównej księgowej?

Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. W praktyce zdarza się, że po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego zmienia się osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. W takiej sytuacji sprawozdanie co do zasady podpis pod sprawozdaniem składa osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych w dniu sporządzenia sprawozdania lub w dniu jego podpisania. Co oczywiste, główna księgowa, która nie pracowała w trakcie okresu sprawozdawczego może nie chcieć brać na siebie odpowiedzialności za rzetelność ksiąg rachunkowych, przewidzianej chociażby w art. 77 ustawy o rachunkowości. Co w takiej sytuacji?

Ustawodawca w art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości zdanie drugie przewidział możliwość odmowy podpisania sprawozdania. Odmowa ta wymaga jednak pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. Tym samym, główna księgowa może uwolnić się od odpowiedzialności, odmówić podpisania sprawozdania finansowego w uzasadnieniu tej decyzji wskazując, iż nie wykonywała swoich obowiązków w okresie sprawozdawczym objętym sprawozdaniem, a w okresie pomiędzy objęciem stanowiska a składaniem podpisów pod sprawozdaniem weryfikacja poprawności i rzetelności ksiąg nie była możliwa.

Powstaje pytanie czy główna księgowa może odmówić także sporządzenia i podpisania uzasadnienia do sprawozdania finansowego. Odpowiedź brzmi nie. Ustawa nie przewiduje innych rozwiązań w tym zakresie. Podkreślić również należy, iż podpisanie sprawozdania finansowego, ewentualnie uzasadnienia odmowy jego podpisania, stanowi jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych głównej księgowej, którego naruszenie może stanowić przyczynę rozwiązania umowy w trybie art. 52 kodeksu pracy (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 1 października 1998 roku, sygn. akt I PKN 360/98).

zdjęcie artykułu – źródło: www.snipview.com

Radca Prawny. Specjalizuje się w prawie przewozowym oraz zagadnieniach związanych z szeroko pojętą branżą TSL.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *