VAT 2014 – PLANOWANE ZMIANY DOT. POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

VAT 2014 – planowane zmiany dot. pojazdów samochodowych

1 stycznia 2014 roku w życie wszedł szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 ze zm.). Zmiany dotyczą m.in. obowiązku podatkowego w VAT, podstawy opodatkowania, zasad fakturowania oraz zasady rozliczeń podatkowych z fiskusem. Szczególnym przypadkiem zmian są modyfikacje zasad odliczania podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie pojazdu samochodowego oraz zasad dotyczących rozliczenia wydatków eksploatacyjnych oraz zakupu paliwa.

Niestety, już teraz wiadomo, że nie zostaną one utrzymane i można się spodziewać, że już w najbliższym czasie dojdzie do kolejnej nowelizacji ustawy VAT. Polska uzyskała bowiem zgodę Unii Europejskiej na wprowadzenie ograniczeń w zakresie odliczania podatku VAT z tytułu nabycia pojazdów samochodowych, paliwa do ich napędu oraz innych wydatków eksploatacyjnych. Decyzja derogacyjna pozwala na dalsze odstępstwa od zasad wynikających z dyrektywy VAT.

Przygotowywany projekt ustawy dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z intencją rządu, ma wejść w życie już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Fiskus zakłada, że wejdą one w życie nawet 1 marca 2014 roku, a może szybciej, jeśli tylko pozwoli na to procedura ustawodawcza. Czy data ta jest realna, tego na dzień dzisiejszy nie da się stwierdzić – nie jest również znany ostateczny kształt zmian. Możliwe, że w toku prac parlamentarnych dojdzie do pewnych modyfikacji. Wiadomo tylko, że nowelizacja będzie musiała „zmieścić się” w ramach narzuconych przez decyzję derogacyjną. Co więcej, ograniczenia te będą obowiązywać tylko do końca 2016 roku.

W chwili obecnej projekt wprowadza możliwość odliczania 50% podatku VAT naliczonego od nabycia samochodu oraz od wydatków eksploatacyjnych (np. zakupu paliwa do napędu, kosztów napraw etc.) dotyczącego pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, przy czym dotyczy to pojazdów wykorzystywanych zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych. Proponowane przez Rząd przepisy, rezygnują z istniejącego dotychczas kwotowego ograniczenia w odliczaniu VAT od zakupu pojazdu – takie rozwiązanie jest korzystne, gdy nabywa się samochody o większej wartości.

Dla przedsiębiorców korzystna będzie zmiana pozwalająca na częściowe odliczenie VAT w odniesieniu do zakupu paliwa do takich pojazdów – w chwili obecnej podatnikowi w ogóle nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu. Niestety, zgodnie z projektem w okresie do 30 czerwca 2015 roku prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego od nabywanych paliw do pojazdów wykorzystywanych do działalności gospodarczej i do celów prywatnych będzie wyłączone.  De facto więc VAT od paliwa będzie można odliczyć dopiero po wskazanej dacie. Wyraźnie niekorzystne dla przedsiębiorców będzie natomiast ograniczenie prawa do odliczenia VAT związanego z wydatkami eksploatacyjnymi – w chwili obecnej przysługuje pełne odliczenie w tym zakresie.

Takiego ograniczenia ma nie być w przypadku, gdy podatnik będzie wykorzystywał samochód wyłącznie do działalności gospodarczej. W stosunku do tych pojazdów, zgodnie z proponowanymi zmianami, przysługiwać będzie pełne odliczenie VAT – zarówno od samego zakupu, jak i wydatków na paliwo i wydatków eksploatacyjnych. O tym, że pojazd samochodowy jest tak wykorzystywany, miałyby zaświadczać – co do zasady – prowadzona przez podatnika ewidencja jego przebiegu oraz informacja składana do urzędu skarbowego.

W celu zapewnienia, że pojazd będzie wykorzystywany tylko w ramach działalności gospodarczej wprowadzona będzie również sankcja  karna (zmianie ulec ma bowiem również kodeks karny skarbowy). Jednocześnie zmiany te mogą stanowić nowe, szerokie pole do sporów pomiędzy podatnikami a urzędami skarbowymi i urzędami kontroli skarbowej, w zakresie prawdziwości danych w ewidencji przebiegu.

 

Adwokat i doktorant na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz prawie technologii, a także postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.