W decyzji o retrospektywnym zaksięgowania długu celnego należy orzec o odsetkach

Od nieuiszczonej w terminie kwoty należności przywozowych pobierane są odsetki, które w przypadku odprawy towarów w Polsce maj wysokość odsetek za zwłokę od należności podatkowych. Powyższe może dot. także sytuacji, gdy w postępowaniu celnym ma miejsce retrospektywne zaksięgowanie kwoty należności wynikającej z długu celnego, a więc gdy po zgłoszeniu celnym, organ kontroluje jego prawidłowość w zakresie wyliczonych należności. Jeżeli w toki postępowania organ dojdzie do przekonania, że kwota należności zdeklarowana w zgłoszeniu celny jest niższa od prawnie należnej, z uwagi na wskazanie w zgłoszeniu celnym nieprawidłowych lub niekompletnych danych, to na podstawie art. 65 ust. 5 prawa celnego pobiera odsetki. Odsetki pobierane są od niezaksięgowanej i niepobranej na podstawie zgłoszenia celnego kwoty należności wynikającej z długu celnego, od dnia następującego po dniu powstania długu celnego do dnia powiadomienia o tej kwocie. Dłużnik może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu odsetek, jeżeli  wykaże, że podanie nieprawidłowych lub niekompletnych danych było spowodowane okolicznościami niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania.

Zasadnicze znaczenie dla odsetek od retrospektywnie zaksięgowanych należności, ma rozstrzygnięcie, czy organ celny o ich poborze na podstawie art. 65 ust. 5 prawa celnego, sultiplesbonus a więc gdy kwota wynikająca z długu celnego została zaksięgowana na podstawie nieprawidłowych lub niekompletnych danych podanych przez zgłaszającego w zgłoszeniu celnym, musi orzec w drodze decyzji, czy też podlegają one poborowi zawsze, gdy organ celny nie dojdzie do przekonania, że dług powstał bez winy dłużnika? W tym drugim przypadku nie byłoby wymagane w decyzji organu celnego osobne rozstrzygnięcie odnoszące się do kwestii odsetek.

Prawidłowa interpretacja art. 65 ust. 5 prawa celnego wskazuje, iż dla nałożenia odsetek na dłużnika zawsze koniecznym jest jednoznaczne wydanie rozstrzygnięcia w decyzji w tym zakresie. Powyższe wynika z faktu, że ustawodawca przewidział okoliczność, w których zobowiązany może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu odsetek. Zatem wymaganym jest po stronie organu prowadzącego postępowanie, rozstrzygnięcie, czy w świetle okoliczności faktycznych danej sprawy, w szczególności faktów związanych z podaniem nieprawidłowych lub niekompletnych danych w zgłoszeniu Nagot som bor beaktas ocksa ar att en del spelautomater pa natet betalar ut jackpots mer eller mindre frekvent. celnym, zachodzą podstawy do wyłączenia obowiązku poboru odsetek, czy też nie. Organ musi zatem, chcąc pobrać odsetki od retrospektywnie zaksięgowanego długu celnego, orzec w sentencji decyzji o ich naliczeniu.

Stanowiska takie przedstawił Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 26 maja 2011 r., sygn. akt. I GSK 360/10, który wskazał również, iż sytuacja poboru odsetek na podstawie art. 65 ust. 5 prawa celnego jest inna, aniżeli wskazana w art. 65 ust. 4 tejże ustawy, która przewiduje pobór odsetek zawsze z mocy prawa. Tym samym NSA stanął na słusznym stanowisku, iż w przypadku art. 65 ust. 5 prawa celnego, obowiązek poboru odsetek wynikać musi z decyzji, a nie samego przepisu.

Z powyższego wynika, że brak takiego rozstrzygnięcia, mimo wskazania nawet w uzasadnieniu decyzji, iż odsetki pobiera się wg stosownych zasad, powoduje że na adresacie decyzji nie spoczywa obowiązek zapłaty odsetek. Elementem decyzji w przypadku retrospektywnego zaksięgowania kwoty należności musi być rozstrzygnięcie dot. odsetek, o których mowa w art. 65 ust. 5 prawa celnego i wskazanie, czy odsetkami obciąża się dłużnika, czy też nie.