Wartość celna towarów – o czym warto pamiętać planując import

Każdy podmiot, planujący sprowadzenie towarów na obszar celny Unii Europejskiej, przed rozpoczęciem importu, kalkuluje cenę sprzedaży produktów, jaką może uzyskać po ich przywozie. Prawidłowość powyższej kalkulacji ma niebagatelne znaczenia dla rentowności całego przedsięwzięcia, a przede wszystkim podjęcia decyzji o samym imporcie. W tym zakresie importerzy powinni zwrócić szczególną uwagę na właściwe ustalenie wartości celnej importowanych produktów. Jest ona podstawą dla wyliczania należności przywozowych towarów.

Stosownie do treści przepisu art. 29 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, wartością celną towarów jest wartość transakcyjna, czyli cena faktycznie zapłacona lub należna za towary, gdy zostały one zakupione w celu przywozu na obszar celny Unii Europejskiej (np. do Polski). W ustępie 3 lit. a) ww. artykułu prawodawca europejski wskazał, iż ceną faktycznie zapłaconą lub należną jest całkowita kwota płatności kupującego (np. polskiego importera) wobec lub na korzyść sprzedającego (np. chińskiego producenta) za towary, obejmująca wszystkie płatności kupującego będące warunkiem sprzedaży towarów na rzecz sprzedającego lub na rzecz osoby trzeciej (inny podmiot niż chiński producent), celem spełnienia zobowiązań sprzedającego.

Analiza przedmiotowej regulacji nie jest łatwa i wskazuje, iż ustalenie wartości celnej towarów na gruncie WKC nie sprowadza się jedynie do ceny sprzedaży towarów, lecz wygląda uwzględnienia kilku składników:

–     po pierwsze, należy zidentyfikować wartość transakcyjną, czyli cenę faktycznie zapłaconą lub cenę należną za towary;

–     po drugie ustalić ceną faktycznie zapłaconą lub należną, na którą składa się:

  • całkowita kwota płatności wobec lub na korzyść sprzedającego (np. chiński producent) za towary, która obejmuje
  • wszystkie płatności kupującego (polskiego importera), będące warunkiem sprzedaży towarów uiszczone sprzedającemu (producent chiński) lub osobie trzeciej casino online (inny podmiot niż sprzedawca), celem spełnienia zobowiązań sprzedającego.

Z powyższego wynika, iż nie tylko kwotę stanowiącą cenę za towary, należy uwzględnić przy ustalaniu wartości transakcyjnej. Wymaganym jest jej powiększenie Redbet ar en spelsajt som erbjuder casino spel pa bade odds, poker och casino. o wartość wszystkich płatności importera na rzecz sprzedającego lub osoby trzeciej, o ile spełnienie tych płatności, stanowi warunek sprzedaży towarów. Warunkiem sprzedaży towarów może być opłacenie badań towarów przed ich wysyłką, przeprowadzonych przez sprzedawcę lub na jego zlecenie, zgodnie z oczekiwaniami importera. Przykładowo, jeżeli importer oczekuje, aby towary posiadały poziom jakości, odpowiadający oczekiwaniom rynku europejskiego i zgodnie z umową sprzedaży weryfikacja (badanie) towarów odbywała się przed wysyłką, a koszty tego badania ponosi importer, to płatność za analizę towarów należy doliczyć do wartości transakcyjnej.

Wskazania wymaga, iż na ustalenie wartości celnej towarów wymierny wpływ mają także koszty poniesione przez importera wymienione w art. 32 WKC. Zgodnie z jego treścią do ceny faktycznie zapłaconej, ustalonej zgodnie z powyższymi zasadami, należy dodać m. in. koszty pakowania, prowizje i koszty pośrednictwa (z wyłączeniem prowizji od zakupu), honoraria, tantiemy autorskie i opłaty licencyjne dotyczące towarów, koszty transportu i ubezpieczeń towarów.

Reasumując powyższe, prawidłowe ustalenie wartości celnej towarów wymaga uwzględnienia wartości transakcyjnej towarów, a także doliczenia do niej kosztów wymienionych w art. 32 WKC, nie związanych bezpośrednio ze sprzedażą, ale stanowiących wydatek importera w procesie sprowadzenia towarów lub w związku z ich nabyciem. W wielu wypadkach powodzenie finansowe importu będzie zależeć właśnie od identyfikacji pozacenowych elementów składających się na wartość celną towarów i wymagać będzie wiedzy oraz znajomości prawa, a także praktyki organów celnych przy ich ustaleniu. Może bowiem się zdarzyć, iż po dwóch latach sprowadzania towarów i ich sprzedaży na rynku europejskim, wartość celna zostanie w drodze weryfikacji organów celnych znacząco podwyższona. Powyższe będzie oznaczać nie tylko konieczność uzupełnienia cła, a w konsekwencji wzrostu podatków związanych z importem (akcyzy, VAT), ale zmianą polityki cenowej, czy renegocjację umów z krajowymi odbiorcami. Może także skutkować nierentownością całego przedsięwzięcia biznesowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *