Archiwa kategorii: Nieruchomości i budownictwo

WYMIAR OPŁATY ZA PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Przeważająca część publikacji odnosząca się do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, skupia się na całościowym omówieniu treści ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 83), nie wskazując szczegółowo na sposób …

Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie

W doktrynie dopuszczalność przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości jest kwestią która spotyka się z aprobatą większości teoretyków i praktyków. Wątpliwości budzi redakcja art. 157 § 1 k.c. który mówi, że „własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem ani z zastrzeżeniem

Przerwanie biegu terminu przedawnienia w kontekście umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego

Elektroniczne postępowanie upominawcze jest dla kodeksu postępowania cywilnego instytucją relatywnie nową. Wprowadzone ono zostało przez ustawodawcę nowelizacją z dnia 9 stycznia 2009 r., która weszła w życie 1 stycznia 2010 r. i w swej istocie miało służyć głównie przyspieszeniu i …

Ostania szansa na wnoszenie roszczeń związanych z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Na mocy uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. utworzono wokół Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie obszar ograniczonego użytkowania. W obszarze tym wyszczególniono strefy Z1 i Z2, gdzie odpowiednio w strefie Z1 zakazano …

Kontrowersje wokół sposobów ustalania „linii zabudowy” jako instrumentu kształtowania ładu przestrzennego warunkującego decyzję o warunkach zabudowy.

Zdarza się, iż w postępowaniach administracyjnych toczących się w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy, organy odmawiają stronom wydania decyzji o warunkach zabudowy, powołując się na brak spełnienia w sprawie kryterium tzw. dobrego sąsiedztwa, statuowanego przepisem art. 61 ust. 1 pkt