Archiwa kategorii: Nieruchomości i budownictwo

Wykonalność decyzji administracyjnej nieostatecznej

Zasadą obowiązującą na gruncie prawa administracyjnego procesowego, zgodnie z art. 130 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej jako: k.p.a.) jest, iż przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Natomiast wniesienie skutecznego procesowo odwołania sprawia, iż zaskarżona decyzja …

Wstąpienie w najem mieszkania komunalnego po śmierci jedynego Najemcy

Lokale komunalne (łac. communus – wspólny, powszechny) należą do mieszkaniowego zasobu gminy. Ich przydzielanie poddane jest ścisłej reglamentacji, by mogli je zamieszkiwać najbardziej potrzebujący. Nie powinna zatem dziwić okoliczność, iż wstępowanie w najem takiego mieszkania po śmierci głównego Najemcy obwarowane …

Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy a zmiana warunków realizacji umowy – na przykładzie niezgodności wyników badań geologiczno-inżynierskich ze stanem faktycznym

W kodeksie cywilnym, brak jest ustawowej regulacji dotyczącej sposobu określania wynagrodzenia z tytułu umów o roboty budowlane. Uznaje się, iż sytuacja ta stanowi ewidentną lukę prawną, która pozwala (w drodze analogii) powoływać się na przepisy dotyczące umów o charakterze najbardziej …

Zabezpieczenie zapłaty za roboty budowlane.

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane została uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 6491-6495) na mocy ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r., w związku z czym, przepisy te mają zastosowanie do umów zawieranych od dnia 16 kwietnia …

Prawa autorskie w kontraktach na realizację inwestycji budowlanych.

W ramach realizacji inwestycji budowlanej realnym jest, iż może dojść do naruszenia praw autorskich. Z tego też względu przystępując do negocjowania kontraktów budowlanych warto zwrócić uwagę również na kwestie regulacji umownych odnoszących się do majątkowych praw autorskich projektantów. W przedmiotowym …

Rozliczenie kontraktów budowlanych w przypadku ogłoszenia upadłości wykonawcy. Część II

1. Potrącenia w przypadku ogłoszenia upadłości likwidacyjnej.

Celem instytucji potrącenia na gruncie ustawy prawo upadłościowe i naprawcze – tj. uprzywilejowanej formy zaspokajania roszczeń wierzyciela upadłego, które wynikają z zobowiązań wzajemnych – jest umożliwienie wierzycielowi zaspokojenia w pełni jego roszczeń, stanowiących …

Prawo odstąpienia od umowy o roboty budowlane przysługujące wykonawcy na podstawie ustawy

W przypadku braku wykonywania przez inwestora w odpowiednim terminie określonych w umowie o roboty budowlane obowiązków, wykonawcy przysługuje praw do odstąpienia od umowy o roboty budowlane. Wskazane uprawnienie wykonawcy do odstąpienia od umowy nie musi być zastrzeżone w umowie o …

Rozliczenie kontraktów budowlanych w przypadku ogłoszenia upadłości wykonawcy. Część I

W tle odbywającego się właśnie turnieju EURO 2012 uzyskujemy coraz to nowsze informacje dotyczące pogarszającej się kondycji finansowej przedsiębiorstw, które brały udział w budowie dróg, wznoszeniu aren sportowych oraz realizacji innych inwestycji służących przeprowadzeniu tak szeroko zakrojonej imprezy sportowej jaką …