Archiwa kategorii: Prawo pracy

Rada Pracowników – kiedy należy ją utworzyć?

Konsekwencją osiągnięcia pewnego poziomu zatrudnienia jest nałożenie na pracodawcę dodatkowych obowiązków. Warto chociażby wskazać na obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, a także stosowania tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników. Kolejnym takim „pułapem” …

ZMIANY W PRAWIE PRACY DOTYCZĄCE UMÓW TERMINOWYCH- PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Prawidłowe stosowanie przepisów prawa pracy w związku ze zmianami w zakresie umów terminowych wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. wymaga znajomości przepisów intertemporalnych.

Ustawa nowelizująca kodeks pracy określa …

Czy pracownik może odmówić przestrzegania kodeksu etyki?

Kodeksy etyki – jako źródła praw i obowiązków, które powinny być przestrzegane w zakładzie pracy – stają się coraz popularniejsze w Polsce. Na ich wprowadzenie decydują się nie tylko międzynarodowe korporacje, ale również mniejsze firmy. Wszystko po to, by wspierać …

Małżonek u konkurencji jako podstawa zwolnienia z powodu utraty zaufania

Mogłoby się wydawać, iż ochrona trwałości stosunku pracy przewidziana w Kodeksie pracy (Ustawa z dnia 26.06.1974 r., Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141, z późn. zm., dalej w skr. „k.p.”), w zasadzie uniemożliwia pracodawcy rozwiązanie z pracownikiem stosunku …

Odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa i odprawa pieniężna – kumulacja roszczeń

W sytuacji, gdy pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę na czas nieokreślony wskazując jako podstawę wypowiedzenia likwidację stanowiska pracy, pracownik może odwołać się od złożonego mu wypowiedzenia występując przeciwko pracodawcy z żądaniem zapłaty odszkodowania z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę …