Archiwa kategorii: Prawo pracy

Urlop macierzyński, urlop „tacierzyński” i dodatkowy urlop macierzyński

Bardzo często pracownica w ciąży wychodzi z założenia, że dopiero po urodzenia dziecka przysługuje jej urlop macierzyński. Jednakże ustawodawca wprowadził zasadę, że co najmniej dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu. Zatem urlop macierzyński nie jest uprawnieniem …

Sposoby składania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Pracownik, który zamierza rozwiązać umowę o pracę zawartą z pracodawcą na czas nieokreślony, swoje oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę może złożyć w formie pisemnej bezpośredniemu przełożonemu, osobom uprawnionym do reprezentowania pracodawcy, czy w biurze podawczym (sekretariacie) pracodawcy. Każde z …

Prawo pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

W praktyce gospodarczej pracodawcy zatrudniający pracowników na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych uznają, iż skoro co do zasady pracownikom takim nie należy się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczonych, pracownicy ci mogą permanentnie pracować ponad określone w Kodeksie pracy normy czas …

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę po zakończeniu urlopu macierzyńskiego

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, zgodnie z art. 1832 k.p., pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownicę do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jej …

Diety przy przewozach zagranicznych zwolnione ze składek do ZUS

Asumptem do przedmiotowych rozważań był wyrok z dnia 24 listopada 2011 r. Sądu Najwyższego, w którym uznano, iż diety i inne należności przysługujące kierowcom zatrudnionym w transporcie międzynarodowym nie mają charakteru wynagrodzenia, bowiem nie można pozbawić pracownika prawa do wyżywienia,