Colorado_National_Bank_Building_(4593981552)

Jak walczyć z bankami w sprawach kredytów frankowych?

Jeszcze kilka lat temu niezwykłą popularnością cieszyło się zawieranie umów kredytowych w walucie obcej, jednak nikt nie zdawał sobie sprawy jakie będzie to nieść ze sobą konsekwencje w przyszłości. Ze względu na wzrost wartości kursu franka szwajcarskiego w chwili obecnej wielu kredytobiorców zmuszonych jest do spłaty kwot prawie dwukrotnie wyższych niż w dacie zaciągnięcia kredytu.

Trzeba podkreślić, iż każda zawarta umowa kredytu w walucie obcej może różnić się w zależności od oprocentowania, wysokości marży czy warunków przeliczania danych kwot. W szczególności można wyróżnić następujące rodzaje kredytów frankowych:

  • Kredyt walutowy – całkowicie zaciągnięty, wypłacony i spłacany w walucie obcej;
  • Kredyt indeksowany – wypłacany kredytobiorcy w złotówkach, jednak kwota zadłużenia przeliczana jest na walutę obcą według kursu określonego przez bank. Tym samym cały kredyt jak i każda konkretna rata wyrażone są w walucie obcej, a następnie przeliczane na złotówki w dniu swojej wymagalności;
  • Kredyt denominowany – kwota zadłużenia wyrażona jest w walucie obcej, a następnie zostanie przeliczona na złotówki według kursu z dnia wypłaty określonego przez bank. Ze względu na zmienny kurs waluty obcej nie jest wiadomym jaką kwotę w złotówkach otrzyma kredytobiorca. Kredyt wypłacany i spłacany jest w złotówkach.

Skomplikowany charakter sprawy kredytów frankowych powoduje, iż sądy orzekające nie są w stanie zająć jednolitego stanowiska, które rozwiązałoby zaistniałą sytuację. Wobec tego w chwili obecnej pojawiły się trzy sposoby na dochodzenie swoich roszczeń względem banków.

Pierwszym z nich (a także najkorzystniejszym z punktu widzenia kredytobiorcy) jest unieważnienie umowy kredytu. W szczególności na gruncie wielu spraw sądowych doszło do wskazania, iż zawarte w umowach klauzule indeksacyjne mają charakter niedozwolony. W tej sytuacji uznaje się, iż wykonywanie umowy powinno nastąpić z pominięciem tych postanowień umownych, a zatem nie jest możliwe ustalenie kwoty zadłużenia będącej głównym świadczeniem stron. W wyniku uznania umowy kredytu za nieważną strony powinny zwrócić sobie nawzajem to co świadczyły. Problemem jest tu jednakże kwestia dokonania ostatecznych rozliczeń pomiędzy stronami, w szczególności warunków zwrotu czy możliwości żądania przez bank należnych mu kwot za okres korzystania z pieniędzy przez kredytobiorcę.

Drugą możliwością jest dokonanie przewalutowania kredytu frankowego. Przy czym trzeba mieć na uwadze, iż co do zasady może nastąpić to w konfiguracji z oprocentowaniem LIBOR bądź WIBOR. Nie każde przewalutowanie będzie korzystne dla kredytobiorcy. W tej sytuacji koniecznym jest porównanie danego kredytu w różnych warunkach spłat i określenie ewentualnej wysokości nadpłaconych w związku z tym kwot, których zwrotu będzie można dochodzić od banku.

Trzecią możliwością, z której skorzystać może każdy kredytobiorca jest dochodzenie zwrotu tzw. spread’ów. Spread to opłata pobierana przez bank na pokrycie różnic między ceną kursu kupna, a sprzedaży franka szwajcarskiego w ramach spłat kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. Tym samym opłatę tą można obliczyć porównując kurs sprzedaży z kursem kupna waluty obcej.

W chwili obecnej nie zostało przesądzone, który z powyżej wskazanych sposobów jest nie tylko najkorzystniejszy, ale najbardziej skuteczny dla kredytobiorcy. Trzeba mieć również na względzie, iż ze względu na występujące różnice, co do warunków zawartej umowy kredytowej, każda sprawa związana z kredytem frankowym powinna być rozpatrywana indywidualnie. Dlatego jeśli masz jakieś pytania bądź potrzebujesz pomocy wykwalifikowanych prawników, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: kontakt@kancelariaprawnicza.com.pl bądź telefonicznie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *