Mechanizmy prawne w umowach SLA

W ostatnich latach w praktyce współpracy pomiędzy operatorami logistycznymi a ich usługobiorcami znacznie na popularności zyskują umowy SLA (Service Level Agreement). Ich coraz szersze wykorzystanie wynika to głównie z faktu, iż operacje logistyczne stają się coraz bardziej skomplikowane, co z kolei powoduje konieczność określenia jasnych parametrów jakości świadczonych usług.

Właściwe skonstruowanie umowy SLA jest rzeczą stosunkowo trudną dla obu jej stron, a problem staje się rzeczywiście poważny w sytuacji, gdy w ramach współpracy świadczonych jest wiele skomplikowanych i różniących się od siebie usług. W takim przypadku umowy SLA rozbudowywane są zwykle do kilkudziesięciu stron wypełnionych definicjami i różnorakimi parametrami. Z uwagi na złożoność i kompleksowość zagadnień przy tworzeniu tego typu dokumentu niezbędna jest współpraca przedstawicieli wielu komórek organizacyjnych danego podmiotu, co często już samym w sobie pozostaje dużym wyzwaniem.

W praktycznym obrocie gospodarczym najczęściej można spotkać się z dwoma podejściami do umiejscowienia umowy SLA w strukturze całego kontraktu logistycznego. Czasami sama umowa SLA stanowi właściwie kompleksową regulację kontraktową, określającą precyzyjnie wszystkie obowiązki i oczekiwania stron kontraktu logistycznego, częściej jest to jednak odrębny załącznik do ramowej umowy świadczenia usług logistycznych, który ograniczony jest w właściwie do opisania procesów, wskaźników jakościowych i metod ich weryfikacji.

Poszczególne umowy SLA różnią się od siebie i każda z nich zawiera odmienny katalog rozwiązań prawnych „mobilizujących” drugą stronę do należytego wykonania kontraktu, np. regulacje dotyczące kar umownych, systemu bonus – malus lub możliwości natychmiastowego rozwiązania kontraktu. W strukturze umów SLA nie ma jednego panaceum na wszystkie potencjalne problemy, jakie mogą pojawić się w trakcie współpracy. Mając jednakże na względzie słuszne skądinąd powiedzenie, że umowę spisuje się zawsze na złe czasy, należy zadbać o swój interes na etapie negocjacji warunków umowy. Odpowiednio dobrane mechanizmy pozwalają na zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa i należytego serwisu logistycznego, a także stanowią punkt wyjścia do możliwości renegocjacji warunków umowy. Właściwe zidentyfikowanie problemów pojawiających się w trakcie współpracy ułatwia dobranie stosownych narzędzi zaradczych, bez konieczności wszczynania długotrwałych sporów prawnych, które zawsze są kosztowne dla obu stron.

Poza tym wydaje się oczywistym, że najlepszym narzędziem wpływu na partnera biznesowego jest możliwość łatwego wykazania tych obszarów współpracy, w których dopuścił się uchybień lub w których wystąpiły problemy operacyjne, co prawnicy będą mogli przełożyć na właściwą strategię negocjacyjną lub procesową. Stąd też tak ważne jest, aby w umowach SLA parametry jakościowe zostały opisane z maksymalną dokładnością i ograniczały swobodę interpretacji oraz możliwości prowadzenia polemiki w razie potencjalnego sporu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *