Ogolne warunki Ubezpieczenia

Przewoźniku! Przeczytaj uważnie swoje OCP!

Działalność w branży przewozowej obarczona jest bardzo dużym ryzykiem związanym z uszkodzeniem przesyłki oraz wysoką wartością oddawanych do przewozu towarów. W tym kontekście posiadanie przez przewoźnika ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej staje się koniecznością, tym bardziej, że jest to często wymóg stawiany przez nadawców przesyłek.

Ponieważ ubezpieczenie OCP jest ubezpieczeniem dobrowolnym, strony mają dużą swobodę w ustalaniu warunków łączącej je umowy. Stąd w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia bardzo często pojawiają się klauzule, które zawężają odpowiedzialność ubezpieczyciela. Jedną z takich klauzul jest wymóg realizowania przewozu w oparciu o list przewozowy zawierający dane ubezpieczającego.

Gdy przewoźnik samodzielnie realizuje przewóz, wówczas jego dane znajdą się na liście przewozowym. Klauzula ta może okazać się jednak problemem w sytuacji, gdy przewoźnik korzysta z podwykonawcy przy realizacji danej umowy. W praktyce bowiem listy przewozowe wystawiane są przez nadawców przesyłek, a przewoźnik nie ma fizycznej możliwości zweryfikowania treści dokumentów przewozowych.

Przez dłuższy czas kwestią sporną był charakter omawianej klauzuli. Czy jest ona elementem doprecyzowującym zakres ubezpieczenia czy może ukrytą przesłanką wyłączającą odpowiedzialność ubezpieczyciela, która jako nie zwiększająca ryzyka wypadku ubezpieczeniowego nie może stanowić podstawy takiego wyłączenia. Interpretacją ww. postanowień OWU zajął się finalnie Sąd Najwyższy, który uznał je za dopuszczalne i skuteczne (sygn. akt III CSK 300/08, V CK 481/03).

Mając powyższe na uwadze, przewoźnicy powinni zweryfikować treść wiążących ich Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i ewentualnie zadbać o to by na listach wystawianych do przyjmowanych do przewozu przesyłek widniały ich dane. W innym wypadku wykonując przewóz za pomocą podwykonawców godzą się na ryzyko braku ochrony ubezpieczeniowej z wykupionych przez nich polis.

Radca Prawny. Specjalizuje się w prawie przewozowym oraz zagadnieniach związanych z szeroko pojętą branżą TSL.