Wzrost obciążeń przewoźników w 2013 roku

Wynagrodzenia i należności z tytułu podróży służbowych wypłacane pracownikom stanowią obok wydatków na zakup paliwa najistotniejsze koszty prowadzenia działalności w zakresie przewozów samochodowych. Planowana zmiana aktów wykonawczych dotyczących należności z tytułu podróży służbowych wprowadzi w tym zakresie wzrost obciążeń przewoźników, czego nie wszyscy przedsiębiorcy są świadomi.

Od dnia 1 stycznia 2003 r. problematykę należności za podróże służbowe regulują dwa rozporządzenia, wydane przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 775 § 2 kodeksu pracy. Mowa o rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990. z późn. zm.) oraz o rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej – poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236. poz. 1991. z późn. zm.). Mimo, iż jak wskazują same tytuły, rozporządzenia dotyczą pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej to zgodnie z regulacją kodeksową znajdują one zastosowanie także do prywatnych pracodawców.

Zgodnie z przepisem art. 775 § 3-4 kodeksu pracy pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami – w tym także diet – w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania. Jeśli zatem pracodawca ureguluje w regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym pracy problematykę należności za podróże służbowe, pracownik będzie uprawniony do zwrotu poniesionych wydatków na warunkach określonych w regulacjach zakładowych bądź na warunkach określonych w umowie o pracę. Obowiązujące, u danego pracodawcy, zakładowe regulacje nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika sfery budżetowej. W przypadku gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera postanowień, o których mowa wyżej, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio De moderne casino software , afkomstig van het bekende merk Microgaming, geeft veel allure aan je spelervaring. według przepisów wspomnianych na wstępie  rozporządzeń.

Projekt nowego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zastąpi dwa dotychczas obowiązujące akty i ureguluje kwestie należności za podróże służbowe łącznie dla podróży krajowych i zagranicznych. W rzeczywistości nowa regulacja powtarza zapisy aktualnych rozporządzeń, a zmiany ograniczają się w głównej mierze do podniesienia stawek diet i kwot limitu za nocleg. Wzrost często stosowanej przez przewoźników minimalnej stawki diety wyniesie ponad 30%, natomiast wzrost tzw. limitów noclegowych mających bezpośrednie przełożenie na wysokość wypłacanych kierowcom ryczałtów noclegowych wyniesie w zależności od kraju na terenie którego podróż służbowa ma miejsce od kilku do nawet kilkudziesięciu procent.

Powyższe oznacza wzrost kosztów prowadzenia działalności idący w setki tysięcy złotych rocznie dla przedsiębiorców zatrudniających kilkudziesięciu kierowców. Przedsiębiorcy zawierający umowy na przyszły rok powinni więc przewidywane zwiększenie obciążeń koniecznie skalkulować w negocjowanych z kontrahentami stawkach. Problem mogą mieć przewoźnicy związani umowami długoletnimi, którzy zmuszeni będą szukać środków na pokrycie wyższych kosztów gdzie indziej – oznaczać to będzie prawdopodobnie oszczędności w inwestycjach, m.in. w nowy, bezpieczniejszy tabor.

Zgodnie z § 24 omówionego projektu rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Mając na uwadze już kilkukrotne przesuwanie tego terminu, należy uznać go za realny.

Radca Prawny. Specjalizuje się w prawie przewozowym oraz zagadnieniach związanych z szeroko pojętą branżą TSL.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *