Niedozwolone klauzule w SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi podstawowy dokument wykorzystywany w procesie przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. W ramach tego dokumentu, zamawiający – inwestor, określa podstawowe wymogi, jakie spełnić mają jego przyszli kontrahenci oraz przedstawia propozycje brzmienia kontraktu o roboty budowlane.

Często jednak przygotowywane przez zamawiającego dokumenty i propozycje zapisów kontraktów są jednostronne i nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach.

Z naszej praktyki wynika, iż jedną z najczęściej wykorzystywanych oraz bardzo uciążliwych dla wykonawców i podwykonawców klauzul, jest klauzula nakładająca na nich odpowiedzialność za przekazane przez inwestora specyfikacje i projekty. Takie kształtowanie stosunków umownych, zwłaszcza w kontekście ponoszonej odpowiedzialności, uznać należy za niezgodne z obowiązującymi przepisami i nie mające uzasadnienia w ogólnej zasadzie swobody online pokies zawierania umów wyrażonej w kodeksie cywilnym.

Niedopuszczalność postępowania zamawiających potwierdzona została przez orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), zgodnie z którym zapisy w specyfikacji lub wzorze umowy przerzucające na wykonawcę odpowiedzialność za projekt sporządzony w ramach opisu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego są bezskuteczne i niedopuszczalne.

Poniżej wskazuję jedynie przykładowe treści orzeczeń KIO wydane w tym zakresie:

“Zamawiający nie może przerzucać na wykonawców odpowiedzialności za właściwe sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 oraz art. 31 pzp”,

“Za sposób sporządzenia specyfikacji., w tym również dokumentacji projektowej, odpowiada zamawiający”,

“Zamawiający winien zadbać o aktualność dokumentacji technicznej sporządzonej dla potrzeb postępowania. Wykonawcy nie mogą ponosić konsekwencji zaniedbań zamawiającego w tym zakresie”,

“Ewentualne złożenie oświadczenia na etapie postępowania przetargowego i podpisania umowy o prawidłowości i kompletności dokumentacji projektowej nie oznacza, że obowiązek weryfikacji dokumentacji przy składaniu tego oświadczenia nakłada na wykonawcę obowiązek merytorycznej kontroli przyjętych w projekcie założeń i obliczeń”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *