Ostania szansa na wnoszenie roszczeń związanych z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Na mocy uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. utworzono wokół Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie obszar ograniczonego użytkowania. W obszarze tym wyszczególniono strefy Z1 i Z2, gdzie odpowiednio w strefie Z1 zakazano m.in. przeznaczania terenów pod szpitale, przedszkola, żłobki, szkoły, domy jednorodzinne i wielorodzinne, lokale usługowe, natomiast w strefie Z2 zakazano m.in. przeznaczania terenów pod szpitale, przedszkola, żłobki, szkoły. Ponadto na terenie całego obszaru ograniczonego użytkowania wprowadzono dodatkowe wymagania techniczne dotyczące budynków, i to zarówno nowoprojektowanych jak też już istniejących, w zakresie izolacyjności ścian zewnętrznych, okien i drzwi w ścianach zewnętrznych, dachów i stropów zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dalej p.o.ś.), właścicielom oraz użytkownikom wieczystym nieruchomości położonych wewnątrz obszaru ograniczonego użytkowania przysługują uprawnienia do ubiegania się o wykup nieruchomości lub zapłatę odpowiedniego odszkodowania, natomiast podmioty, którym przysługuje jedynie prawo rzeczowe do nieruchomości, tj. użytkownicy i osoby posiadające prawo dożywocia, w znaczeniu nadanym temu określeniu przez art. 910 § 2 KC mogą wystąpić z roszczeniem o zapłatę odszkodowania. Wykaz działek wchodzących dgfev online casino w skład obszaru ograniczonego użytkowania można znaleźć w załączniku nr 6 do w/w uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 roku.

Wykupu nieruchomości można żądać wtedy, gdy wskutek ograniczenia stało się niemożliwe lub istotne ograniczone z niej korzystanie w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem.

Odszkodowania natomiast można żądać, gdy w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości powstanie niemożność lub ograniczenie w korzystaniu, przy czym, szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości oraz koszty poniesione w celu wypełnienia wymagań technicznych dotyczących istniejących budynków (rewitalizacja akustyczna o której mowa w § 6 pkt 2 uchwały nr 76/11 z dnia 20 czerwca baccarat 2011 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego). Roszczenie o zasądzenie kosztów potrzebnych do rewitalizacji akustycznej budynku nie jest jednak uzależnione od uprzedniego poniesienia tych kosztów.

Wszelkie roszczenia odszkodowawcze polegające na utracie wartości nieruchomości wymagają wykazania, że utrata ta nastąpiła w wyniku ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości wynikających z aktu ustanawiającego obszar ograniczonego użytkowania. Wykładnia art. 129 p.o.ś. daje podstawę do przyjęcia, że znajdzie on zastosowanie do szkody obejmującej obniżenie wartości nieruchomości, jeśli dojdzie do ważnego i rzeczywistego uszczuplenia zakresu i sposobu dotychczasowego korzystania z nieruchomości lub zmuszenia właściciela do zmiany dotychczasowego jej przeznaczenia. Zgodnie z piśmiennictwem za szkodę podlegającą naprawieniu na podstawie art. 129 ust. 2 p.o.ś. można uznać obniżenie wartości nieruchomości wynikające z faktu, że właściciel będzie musiał znosić dopuszczalne na obszarze ograniczonego użytkowania immisje.

W każdym przypadku, adresatem w/w roszczeń będzie Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w Warszawie. Przed wdaniem się w spór przed sądem należy wezwać (wezwanie przedprocesowe) PP Porty Lotnicze w Warszawie do dobrowolnego spełnienia żądania wykupu lub zapłaty odszkodowania. W wezwaniu należy wskazać tytuł odszkodowania, jego przedmiot i zakres lub konkretną kwotę z wyznaczeniem terminu, w którym oczekuje się odpowiedzi. W razie przemilczenia lub odmowy przez Porty Lotnicze przed dniem 03 sierpnia 2013 roku należy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, gdyż po tym terminie w/w roszczenia wygasają.

Adwokat. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i handlowym, w tym procedurze cywilnej oraz zabezpieczeniach wierzytelności