Prawo odstąpienia od umowy o roboty budowlane przysługujące wykonawcy na podstawie ustawy

W przypadku braku wykonywania przez inwestora w odpowiednim terminie określonych w umowie o roboty budowlane obowiązków, wykonawcy przysługuje praw do odstąpienia od umowy o roboty budowlane. Wskazane uprawnienie wykonawcy do odstąpienia od umowy nie musi być zastrzeżone w umowie o roboty budowlane, wynika bowiem z przepisów kodeksu cywilnego.

1.     Ustawowe podstawy do odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane

Prawo odstąpienia od umowy jest uprawnieniem prawo kształtującym, powodującym zniweczenie skutków prawnych uprzednio zawartej umowy. Oznacza to, że w przypadku skutecznego wykonania prawa odstąpienia od umowy daną umowę uważa się za nie zawartą. Ten właśnie skutek odróżnia odstąpienie od umowy od jej wypowiedzenia. Wypowiedzenie bowiem powoduje wygaśnięcie umowy na przyszłość. Prawo do odstąpienia od umowy o roboty budowlane może wynikać wprost z przepisów prawa (np. art. 491 § 1 kc), jak również może zostać przez strony zastrzeżone w samej umowie o roboty budowlane (art. 395 § 1 kc). Umowa o roboty budowlane stanowi odrębną umowę nazwaną. W przypadku umowy o roboty budowlane podstawą prawną dla odstąpienia są zarówno przepisy ogólne o wykonywaniu zobowiązań umownych (art. 491, 493, 495 § 2 kc) jak i odpowiednie przepisy dotyczące umowy o dzieło (art. 635, 636, 637, 644 kc), które znajdą zastosowanie na mocy odesłania z art. 656 § 1 kc.

 2.     Brak współdziałania przez inwestora z wykonawcą jako podstawa do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 491 kc

Do istotnych postanowień umowy o roboty budowlane należy obowiązek współdziałania inwestora w wykonaniu obiektu (art. 647 kc). Brak współdziałania inwestora powinien być rozpatrywany w myśl przepisów ogólnych o niewykonaniu zobowiązania wzajemnego (art. 491 i n. kc). Zgodnie z art. 491 kc jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu online casino zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.

Podstawową przesłanką odstąpienia od umowy na podstawie art. 491 § 1 kc jest zwłoka w wykonaniu świadczenia. Koniecznym jest również wyznaczenie stronie będącej w zwłoce dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania. Na podstawie art. 491 § 1 kc, wykonawca może odstąpić od umowy, gdy inwestor nie wykonuje przewidzianych w art. 647 kc obowiązków. Poza wykazaniem zwłoki inwestora, wykonawca, powinien wyznaczyć inwestorowi dodatkowy termin, po upływie którego będzie mógł odstąpić od umowy. Należy pamiętać, że wyznaczony „odpowiedni termin” powinien umożliwić stronie realizację świadczenia z którego spełnieniem pozostaje w zwłoce.

Jednakże zgodnie z art. 492 kc, wykonawca nie jest obowiązany do wyznaczenia dodatkowego terminu, gdy strony zastrzegły umowne prawo odstąpienia od umowy na wypadek niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania w terminie ściśle oznaczonym oraz w przypadku, gdy nieterminowe wykonanie zobowiązania nie miałoby dla wykonawcy znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo zamierzony przez niego cel umowy, wiadomy będącemu w zwłoce inwestorowi.

 3.     Zawiniona przez inwestora niemożliwość świadczenia jako podstawa odstąpienia od umowy zgodnie z art. 493 § 1 kc

Na podstawie art. 493 § 1 kc, można odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia następczej i zawinionej niemożliwości świadczenia. Przepis ten dotyczy niemożliwości o charakterze obiektywnym co oznacza, że świadczenie nie może być spełnione przez żadną osobę (a nie tylko konkretnego dłużnika). Ponadto niemożliwość powinna mieć charakter trwały, nie przejściowy. Do podstawowych obowiązków inwestora należy szereg obowiązków związanych z szeroko pojętym przygotowaniem terenu budowy. W tej sytuacji, w zasadzie dopuszczalnym jest odstąpienie od umowy przez wykonawcę z powodu niemożliwości świadczenia zawinionej przez inwestora, gdy inwestor nie przygotuje w sposób należyty terenu budowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz w prawie spółek handlowych, w szczególności prowadzi bieżącą obsługę korporacyjną spółek z branży elektronicznej i budowlanej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *