Zabezpieczenie zapłaty za roboty budowlane.

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane została uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 6491-6495) na mocy ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r., w związku z czym, przepisy te mają zastosowanie do umów zawieranych od dnia 16 kwietnia 2010 r. Uzasadnieniem wprowadzonej regulacji jest zabezpieczenie roszczeń wykonawców (oraz podwykonawców) względem inwestora w zakresie wymagalności należnego wynagrodzenia za wykonaną pracę, dzięki czemu na każdym etapie obowiązywania umowy wykonawca może żądać od inwestora przedstawienia gwarancji w tym zakresie.

Na gruncie regulacji kodeksowej, wykonawca nie ma obowiązku występowania z takim żądaniem, jednakże nie może on się takiego uprawnienia umownie pozbawić. Oznacza to, iż wszelkie postanowienia umowne w tym zakresie, które ograniczałyby uprawnienia wykonawcy staną się bezskuteczne, a samo żądanie udzielenia zabezpieczenia nie może stać się podstawą do odstąpienia od umowy przez inwestora.

Pomimo tego, iż jak wcześniej wspomniano, formy stosowanych zabezpieczeń pomiędzy stronami kontraktów budowlanych – co do zasady – nie podlegają ograniczeniom, tak w omawianej sytuacji wachlarz dozwolonych gwarancji został przez ustawodawcę ujęty w zamkniętym katalogu, ograniczając rodzaje zabezpieczeń do tych, które są udzielane przez instytucje zaufania publicznego, tj. banki i firmy ubezpieczeniowe.

Zgodnie z przepisami, możliwe do zastosowania rodzaje zabezpieczeń obejmują: gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, akredytywę bankową lub poręczenie bankowe udzielane na zlecenie inwestora. Oznacza to, iż wyłączone zostało stosowanie takich zabezpieczeń jak: weksle, czeki bądź zastawy. Należy zaznaczyć, iż udokumentowany koszt ustanowienia gwarancji, inwestor i wykonawca ponoszą w równych częściach.

Ustawa wskazuje, iż wykonawca może żądać ustanowienia zabezpieczenia na każdym etapie realizowania procesu budowlanego, przez co należy rozumieć nie tylko faktyczne rozpoczęcie robót, ale jako punkt wyjściowy traktuje się samo zawarcie umowy casino spiele o roboty budowlane. Żądanie może zostać wysunięte jeszcze przed jej podpisaniem, w przypadku gdyby wykonawca miał wątpliwości co But be cautious, for taurus horoscope can be easily offended. do kondycji finansowej inwestora.

Brak również przeszkód w zakresie tego, aby wykonawca oczekiwał jedynie częściowej gwarancji, a następnie rozszerzył swoje żądanie. Istotne jest jedynie zastrzeżenie, iż wykonawca musi działać w ramach określonego roszczenia z tytułu wynagrodzenia za dokonaną pracę wynikającego z umowy oraz robót dodatkowych, które jednak inwestor musi zaakceptować na piśmie.

Odstąpienie przez inwestora od umowy, spowodowane skierowaniem w stosunku do niego żądania udzielenia gwarancji należy uznać za bezskuteczne. Częściowo wyłączone w tym przypadku będzie uprawnienie stron oparte na dyspozycji art. 395 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym strony mogą w umowie zastrzec prawo odstąpienia od umowy. Oczywistym jest, iż takie wyłączenie dotyczyć będzie jedynie sytuacji odstąpienia przez inwestora od umowy w związku ze skierowaniem przez wykonawcę żądania udzielenia gwarancji, co bezsprzecznie może budzić pomiędzy stronami umowy wątpliwości interpretacyjne, dotyczące faktyczne powodu takiego odstąpienia.

Odmiennie kształtować się będzie prawo wykonawcy do odstąpienia od umowy, w przypadku nie udzielenia żądanej gwarancji przez inwestora. W takiej sytuacji odstąpienie zostanie dokonane z jego winy, w związku z czym nie będzie mógł on odmówić zapłaty wynagrodzenia, nawet pomimo niewykonania przez wykonawcę robót budowlanych. Jak jednak wskazuje się w przepisach, inwestor będzie mógł odliczyć to, co wykonawca oszczędzi z powodu niewykonania robót budowlanych. Przedstawienie gwarancji przez inwestora powinno nastąpić w ciągu 45 dni od zgłoszenia żądania przez wykonawcę, który w tym okresie jest zobowiązany wykonywać zlecone prace zgodnie z harmonogramem.

Na gruncie regulacji art. 6495 Kodeksu cywilnego, przepisy dotyczące udzielenia gwarancji terminowej zapłaty wynagrodzenia będą miały zastosowanie nie tylko w relacjach pomiędzy inwestorem a wykonawcą, ale również pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami. Dzięki takiemu rozwiązaniu inwestor nie jest zobowiązany każdorazowo udzielać gwarancji zabezpieczenia wynagrodzenia każdemu podwykonawcy, jednakże staje się on solidarnie odpowiedzialny razem z wykonawcą za wynagrodzenie należne „zabezpieczonemu” podwykonawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *