pexels-photo-87223

Zwrot wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego mieszkania

Osoby fizyczne, które zdecydowały się na budowę własnego lokum zgodnie z ustawą z dnia 27 września 2013 r.
o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, mogą starać się o zwrot części wydatków.
Pod pojęciem ,,zwrot wydatków” należy rozumieć kwotę równą 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur
dla stawki 22%, a dla stawki podatku VAT 23% odpowiednio 65,22 %.
Zainteresowany, aby otrzymać zwrot wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia
30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja
2004 r. są opodatkowane stawką podstawową podatku VAT, musi udokumentować je fakturami, wystawionymi
dla osoby fizycznej w okresie od dnia wydania pozwolenia na budowę do dnia 30 września 2018 r.
Należy zwrócić uwagę na to, iż wnioskodawca może się ubiegać o zwrot wydatków tylko wtedy, jeśli zostały one
poniesione po dniu 1 stycznia 2014 r. Ponadto, wydatki te muszą być poniesione w celu realizowania potrzeb
mieszkaniowych w związku z:
 1. budową domu jednorodzinnego albo
 2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
Wnioskodawca, do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo w którym dokonano zgłoszenia budowy, nie może mieć ukończonych 36 lat.
Ponadto, wnioskodawca do dnia złożenia wniosku nie może być:
 1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.
Istotna jest również powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, która nie może przekroczyć odpowiednio: 75 m2 i 100 m2. Wartości te są wyższe w przypadku, gdy osoba w dniu wydania pozwolenia na budowę albo w dniu dokonania zgłoszenia budowy, wychowywała przynajmniej troje małoletnich dzieci, jej dzieci otrzymują rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny lub uczą się i nie ukończyły 25 roku życia – wynoszą odpowiednio: 85 m2 i 110 m2.
Zgodnie z ustawą osoba fizyczna składa wniosek do urzędu skarbowego nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.
Sam wniosek powinien zawierać co najmniej:
 1. imię i nazwisko, identyfikator podatkowy, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek o zwrot wydatków nie nadano go – rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków – obojga małżonków;
 2. wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek o zwrot wydatków;
 3. rodzaj poniesionych wydatków,
 4. rok rozpoczęcia inwestycji;
 5. wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na cele,
 6. kwotę zwrotu wydatków,
 7. wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu wydatków (np. wskazanie numeru rachunku bankowego),
 8. podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków – podpisy obojga małżonków składających wspólnie wniosek o zwrot wydatków albo podpis małżonka składającego odrębnie wniosek o zwrot wydatków;
 9. oświadczenie osoby fizycznej o spełnieniu warunku,
Do powyższego wniosku należy załączyć kopie pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy oraz faktury dokumentujące poniesione wydatki.
Jeśli masz jakieś pytania bądź potrzebujesz pomocy wykwalifikowanych prawników, skontaktuj się z nami pod
adresem e-mail: kontakt@kancelariaprawnicza.com.pl bądź telefonicznie 22 538 91 15.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *