man-coffee-smartphone-working-6362

Czy korzystając z tabletu możemy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Rozwój nowych technologii spowodował, że zaczęto zastanawiać się nad możliwością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie podpisu złożonego przy użyciu sprzętu elektronicznego, np. tabletu. Z pewnością w obrocie gospodarczym najlepszym rozwiązaniem byłoby umożliwienie uczestnikom tego obrotu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przy użyciu tabletu, jednak realia obowiązujących przepisów prawnych są bardziej restrykcyjne w zależności od tego, z jakimi danymi osobowymi mamy do czynienia.

W przypadku tzw. danych osobowych zwykłych zasadą jest, że zgoda na ich przetwarzanie może być udzielona w dowolnej formie, także ustnej, jeżeli w sposób jasny i jednoznaczny, zgodnie z wolą zainteresowanego prezentuje jego decyzję. Nie musi więc być ona wyrażona na piśmie, z wyjątkiem przypadków wyraźnie wynikających z przepisów szczególnych, np.: w sytuacji, gdy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego. Tak jak w przypadku innych oświadczeń woli, również tu nie ma więc podstaw do tego, aby kwestionować skuteczność zgody „wyrażonej w sposób elektroniczny”, np. przez odpowiednie kliknięcie użytkownika sieci komputerowej lub złożenie przez niego podpisu przy użyciu sprzętu elektronicznego (tabletu).

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku tzw. danych osobowych wrażliwych (czyli na przykład danych dotyczących pochodzenia rasowego, poglądów politycznych, przekonań religijnych, stanu zdrowia, kodu genetycznego, nałogów, orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym), w przypadku których zasadniczym warunkiem dopuszczającym ich przetwarzanie jest wyrażenie przez osobę, której dane dotyczą, zgody na piśmie. Pisemna zgoda nie jest jedynie potrzebna przy usuwaniu danych wrażliwych. Tak więc, zgoda wyrażona w sposób inny niż na piśmie jest nieskuteczna.

Do zachowania formy pisemnej czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym oświadczenie woli. Nie musi zatem zostać sporządzone własnoręcznie całe oświadczenie, jego treść może być wydrukowana np.: na formularzu, który dana osoba podpisuje. Wypada jednak wyraźnie zaznaczyć, że od wejścia w życie ustawy o podpisie elektronicznym, tj. od dnia 15 sierpnia 2002 r., „wyrażenie zgody na piśmie”, o którym stanowi art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, może nastąpić także przez złożenie oświadczenia w postaci elektronicznej opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

A zatem wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych przy użyciu sprzętu elektronicznego, np. tabletu jest możliwe, ale wyłącznie pod warunkiem, posiadania przez osobę wyrażającą taką zgodę bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przeciwnym wypadku zgoda taka musi być wyrażona na piśmie na zasadach ogólnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *