Miejsce wykonywania pracy czy podróż służbowa

Jednym z niezbędnych elementów umowy o pracę jest określenie miejsca wykonywania pracy przez pracownika (art. 29 § 1.2) Kodeksu Pracy). Pracodawcy bardzo często mają z tym trudności. O ile nie stanowi to większego problemu w stosunku do pracowników biurowych, wykonujących pracę w siedzibie lub oddziałach pracodawcy, o tyle w stosunku do pracowników świadczących pracę w „ruchu” lub różnych miejscach zaczynają pojawiać się trudności. Ostatnie orzecznictwo Sądu Najwyższego jak i doktryna wyodrębniają trzy sposoby oznaczenia miejsca pracy. Pierwszy sposób, to tzw. „punktowe miejsce pracy”, będące adresem zakładu pracy prowadzonego przez pracodawcę lub adresem zamieszkania pracownika świadczącego telepracę. Drugi sposób, to wskazanie obszaru geograficznego, w którym pracownik będzie wykonywał pracę. Takie określenie miejsca pracy jest właściwe dla pracowników mobilnych, a obszar powinien odpowiadać rzeczywistemu terenowi, na którym pracownik przemieszcza się w ramach umówionej pracy. Trzeci sposób, to wskazanie ruchomego miejsca pracy. Ruchome miejsce pracy odpowiada punktowemu miejscu pracy, z tym, że w umowie o pracę wskazuje się kilka „punktów” jako miejsc świadczenia pracy.

Prawidłowe określenie miejsca pracy pracownika ma niebagatelne znaczenie dla ustalenia, kiedy pracownik odbywa nbso online casino podróż służbową. Zasadą jest bowiem (art. 775 § 1 kodeksu pracy), że pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, mittyevents.com lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Na gruncie powyższych ustaleń Sąd Najwyższy podjął w dniu 9 grudnia 2011r. uchwałę w sprawie II PZP 3/11 uznając, że:

„1. Pracownik przedsiębiorstwa budowlanego realizującego inwestycje w różnych miejscowościach może mieć w umowie o pracę określone miejsce wykonywania pracy (art. 29 § 1 pkt 2 k.p.) jako miejsce, gdzie pracodawca prowadzi budowy lub innego rodzaju stałe prace, ewentualnie ze wskazaniem na jakim obszarze.

2. Każdorazowo stałym miejscem pracy takiego pracownika w rozumieniu art. 775 § 1 k.p. jest to miejsce spośród określonych w umowie o pracę, w którym pracownik przez dłuższy czas, systematycznie świadczy pracę.”

Zatem, prawidłowe określenie miejsca pracy zwolni co do zasady pracodawcę od ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z odbywaniem przez pracownika podróży służbowej. Nie będzie tak jednak w każdym przypadku – Ustawodawca, na mocy przepisów szczególnych, przyznał pewnym grupom pracowników uprawnienia dotyczące pokrywania przez pracodawcę kosztów wykonywania zadań służbowych. Tak jest w przypadku kierowców, do których stosuje się przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców – o czym pisaliśmy na łamach niniejszego Bloga w artykule: „Diety przy przewozach zagranicznych zwolnione ze składek do ZUS”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *