pracownicy

Rada Pracowników – kiedy należy ją utworzyć?

Konsekwencją osiągnięcia pewnego poziomu zatrudnienia jest nałożenie na pracodawcę dodatkowych obowiązków. Warto chociażby wskazać na obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, a także stosowania tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników. Kolejnym takim „pułapem” jest sytuacja, w której pracodawca zaczyna zatrudniać w prowadzonym przez siebie zakładzie pracy co najmniej 50 pracowników.

W takiej sytuacji powstaje przede wszystkim konieczność utworzenia przez niego rady pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (dalej jako „Ustawa”) oraz zgłoszenia informacji na temat utworzenia takiej rady do właściwego Ministra ds. pracy.

Rada pracowników jest tworzona głównie w celu ustalania z pracodawcą: 1) zasad i trybu przekazywania informacji i przeprowadzania konsultacji; 2) trybu rozstrzygania kwestii spornych; 3) zasad ponoszenia kosztów związanych z wyborem i działalnością rady pracowników w tym kosztów związanych z wykonywaniem niezbędnych ekspertyz.

Odnosząc się natomiast do samego tworzenia rady, to w pierwszej kolejności wskazujemy, że obowiązek utworzenia rady pracowników powstaje po spełnieniu przez pracodawcę dwóch warunków:

1)      osiągnięcia określonego pułapu zatrudnienia;

2)      złożenia przez pracowników wniosku o utworzenie rady pracowników.

Pracodawca jest zobowiązany do przystąpienia do procedury utworzenia rady pracowników wtedy, gdy przeciętna liczba zatrudnionych (tj. wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – bez względu na wymiar czasu pracy; nie wlicza się tu natomiast osób wykonujących pracę na podstawie umów o dzieło, zlecenia, agencyjnych i innych umów cywilnoprawnych) z okresu ostatnich 6 miesięcy osiągnie co najmniej 50 pracowników. W celu obliczenia przeciętnej liczby zatrudnionych w okresie ostatnich 6 miesięcy dodaje się liczby zatrudnionych w kolejnych miesiącach i otrzymaną sumę dzieli przez 6. Natomiast po osiągnięciu ww. wielkości zatrudnienia, pracodawca niezwłocznie powinien podać tę informację do wiadomości pracowników w sposób u niego przyjęty (art. 7 ust. 5 Ustawy).

Co więcej, jak wskazano powyżej, warunkiem przystąpienia do tworzenia rady (tj. do przeprowadzenia wyborów członków rady) jest też wpłynięcie pisemnego wniosku od co najmniej 10% pracowników w sprawie utworzenia rady pracowników (art. 8 ust. 1 Ustawy). W razie, gdy taki wniosek do pracodawcy wpłynie, powinien on wystosować oficjalne powiadomienie o terminie przeprowadzenia wyborów oraz terminie zgłoszenia kandydatów na członków rady pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Powiadomienie winno nastąpić nie później niż na 30 dni przed dniem wyborów, natomiast termin zgłoszenia kandydatów na członków rady wynosi 21 dni (art. 8 ust. 2 ustawy).

Ilość członków rady pracowniczej zależy z kolei od globalnej wielkości zatrudnienia w zakładzie pracy. W myśl przepisu art. 3 Ustawy, będzie to: 3 pracowników (w sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia od 50 do 250 pracowników); 5 pracowników (w sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia od 251 do 500 pracowników) lub 7 pracowników (w razie zatrudniania przez pracodawcę powyżej 500 pracowników).

Z obowiązkiem utworzenia rady pracowników wiąże się kolejny obowiązek – przekazania ministrowi właściwemu ds. pracy informacji dotyczących rady pracowników określonych informacji. Pracodawca jest zobowiązany przekazać je w terminie 30 dni od dnia wyboru członków rady pracowników przez pracowników (art. 18 Ustawy) – zgodnie ze wzorem informacji o radzie pracowników, który stanowi załącznik do Ustawy. Opisany obowiązek jest jednorazowy, co oznacza, że pracodawca zobowiązany jest przekazać wymagane informacje po dokonaniu pierwszego wyboru członków rady pracowników (niezależnie od trybu wyborów), natomiast nie jest zobowiązany do przesyłania informacji po kolejnych dokonywanych wyborach członków rady. Wyłącznie w sytuacji, gdy nastąpią zmiany w zakresie objętym przedmiotową informacją (wskutek zwiększenia średniego zatrudnienia lub decyzji rady pracowników zostanie zwiększona liczba jej członków), konieczne stanie się przesłanie jej do właściwego ministra.

Zgodnie z przepisami, istnieją także określone negatywne konsekwencje prawne, jakie mogą mieć miejsce w przypadku niezastosowania się do przepisów związanych z utworzeniem rady pracowników. Zgodnie bowiem z treścią art. 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 Ustawy, kto wbrew przepisom ustawy uniemożliwia utworzenie rady pracowników lub nie organizuje wyborów rady pracowników lub je utrudnia podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny (wykroczenie).

Brak jest natomiast sankcji w stosunku do pracodawców, którzy nie dopełnią obowiązku dot. zgłoszenia informacji do właściwego ministra. Nieprzekazanie informacji lub jej przekazanie po upływie terminu nie stanowią wykroczenia.

zdjęcie artykułu – źródło: theguardian.co.uk

Aplikant adwokacki. W zakresie jej specjalizacji znajdują się m.in. zagadnienia związane z prawem korporacyjnym oraz prawem budowlanym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *