Zmiany w prawie pracy 2012 część I – Pracodawcy

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie istotne zmiany przepisów prawa pracy.

Ustawą z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378) zmieniono przepisy Kodeksu pracy w części odnoszącej się do terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego. Dotychczas pracodawca był obowiązany udzielić zaległego urlopu do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Od 1 stycznia 2012 r. pracodawca będzie mógł skorzystać z dłuższego terminu na udzielenie tego urlopu. Ustawodawca wydłużył go bowiem do 30 września następnego roku kalendarzowego. Zasada ta nie dotyczy urlopu na żądanie, który jeżeli nie został wykorzystany w danym roku kalendarzowym, to w kolejnym roku kalendarzowym może być wykorzystany już tylko jako zwykły (a nie na żądanie) zaległy urlop wypoczynkowy.

Zmianie uległ również przepis art. 213 § 1 k.p., który nakładał na pracodawcę obowiązek zapewnienia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, pozytywnie zaopiniowanych przez uprawnionych rzeczoznawców, zgodnie z odrębnymi przepisami. Obecnie zniesiony został wymóg występowania przez pracodawców o pozytywne zaopiniowanie projektów przez rzeczoznawców. Nadal jednak na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z powyższym zmianie uległ również art. 283 § 2 pkt 2 k.p., który określał sankcje grożące pracodawcy w przypadku nieuzyskania pozytywnej opinii rzeczoznawcy. Od 1 stycznia 2012 r. kara grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł będzie groziła temu, kto wbrew obowiązkowi nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego australian casinos online albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wśród istotnych, znowelizowanych od 1 stycznia 2012 r. przepisów, wskazać również należy na zmianę w zakresie przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych, pozostających w zatrudnieniu. W myśl art. 1 pkt 4 ustawy z 29 października 2010 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw – od 2012 roku czas pracy osoby niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo – jeżeli lekarz prowadzący zaświadczy o konieczności stosowania skróconej normy czasu pracy. Jeżeli takiego zaświadczenia zabraknie, niepełnosprawni pracownicy będą mogli pracować nawet do 8 godzin na dobę. Zaostrzono też wymogi dla zakładów pracy chronionej. Od teraz taki status mogą otrzymać firmy, które zatrudniają 50 proc. osób niepełnosprawnych, w tym 20 proc. w stopniu znacznym. Dotąd było to odpowiednio 40 i 10 proc. Ustawa zmniejsza też dofinansowanie do zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu lekkim, a zwiększa dla tych w stopniu ciężkim

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *