Zmiany w prawie pracy 2012 część II – Pracownicy

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654), wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. wynosi: do 4 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie oraz do 6 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. Jeżeli pracownik, o którym mowa w art. 183 § 1 k.p., tj. pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, wymiar dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. wynosi 2 tygodnie. Pracownicy korzystający w dniu best online casinos 1 stycznia 2012 r. z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego mają prawo do części dodatkowego urlopu w wymiarze odpowiadającym różnicy między podwyższonym a dotychczasowym wymiarem dodatkowego urlopu. Ważne jest to, że to pracownik musi pamiętać o złożeniu wniosku o udzielenie dodatkowej części dgfev online casino urlopu z zaznaczeniem, że chce go wykorzystać bezpośrednio po części podstawowej. Wniosek taki trzeba złożyć najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem urlopu dodatkowego. W przeciwnym wypadku uprawnienie to wygasa.

Kolejną zmianą jest podwyższenie płacy minimalnej z 1 386 zł do 1 500 zł , co wiąże się z podwyżką o 8,2 %. Najniższa z możliwych płac na poziomie 1 500 zł brutto oznacza, że pracownik otrzyma od swojego pracodawcy wynagrodzenie w wysokości 1 111 zł netto. Wzrost płacy minimalnej oznacza też podniesienie odpraw wypłacanych w przypadku zwolnień grupowych. W 2012 r. najwyższa taka odprawa wyniesie 22 500 zł. Maksymalna odprawa pieniężna to 15-krotność minimalnego wynagrodzenia. Dla porównania, w 2011 r. taka odprawa wynosiła 20 790 zł. Dzięki temu, że wzrośnie wynagrodzenie minimalne, możemy też się spodziewać większego odszkodowania za nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Rekompensata za dyskryminację (m.in. za wiek, płeć, niepełnosprawność, religię, przekonania polityczne, orientację seksualną) nie może być bowiem niższa od płacy minimalnej.

To najważniejsze zmiany z zakresu prawa pracy, które weszły w życie od 1 stycznia 2012 r. Obiektywna ocena skutków wprowadzonych regulacji wymaga jednak upływu czasu, a zatem jest to już temat na kolejny artykuł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *