Contract-Negotiation11

Zmiany w prawie pracy dotyczące umów o pracę na czas określony

Z dniem 22 lutego 2016 r. wchodzą w życie istotne zmiany przepisów kodeksu pracy dotyczące zasad zatrudniania w oparciu o umowę na czas określony, w szczególności zmiany zasad zawierania i rozwiązywania takich umów.

Całkowitej zmianie ulegnie bowiem art. 25 1 kodeksu pracy. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Aktualnie obowiązujące przepisy kodeksu pracy nie przewidują ograniczenia czasowego trwania umowy o pracę na czas określony. Często zdarzało się zawieranie umów o pracę czas określony kilku lat. Po wejściu w życie nowelizacji kodeksu pracy zawieranie takich wieloletnich umów o pracę na czas określony nie będzie już możliwe. Nowe przepisy ustalają maksymalny 33-miesięczny okres, na jaki może być zawarta umowa o pracę na czas określony. Także w przypadku zawarcia między tymi samymi stronami stosunku pracy kilku umów o pracę na czas określony łączny okres zatrudnienia na ich podstawie nie może przekraczać 33 miesięcy.

Przekroczenie maksymalnego okresu trwania umowy na czas określony spowoduje, iż od dnia następującego po upływie 33 miesięcy pracownik będzie uważany za zatrudnianego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Zgodnie bowiem z nowym paragrafem 3 art. 25 1 kodeksu pracy jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres 33 miesięcy, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż 3, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu 33 miesięcy, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Opisane ograniczenia nie będą miały zastosowania do umów o pracę zawartych na czas określony:

  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
  • w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

ale tylko jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Zmianie ulegną także zasady wypowiadania umów o pracę na czas określony. Zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami umowa o pracę na czas określony może być wypowiedziana jedynie wtedy, gdy zawarta jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy i możliwość jej rozwiązania zawarta jest w treści umowy. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 2 tygodnie, bez względu na długość trwania zatrudnienia.

Po wejściu w życie zmiany przepisów kodeksu pracy za wypowiedzeniem będzie można rozwiązać każdą umowę o pracę na czas określony, bez względu na czas, na jaki została zawarta i czy możliwość wypowiedzenia przewidują postanowienia takiej umowy. Okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony będzie identyczny jak w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony i zostanie uzależniony od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy ( 2-tygodniowy okres wypowiedzenia dla  pracowników zatrudnionych krócej niż 6 miesięcy, 1-miesięczny okres wypowiedzenia dla  pracowników zatrudnionych co najmniej 6 miesięcy, 3 miesięczny okres wypowiedzenia dla  pracowników zatrudnionych co najmniej 3 lata).

Opisane zmiany w przepisach w sposób istotny zmieniają zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony. Ograniczona zostanie możliwość wykorzystywania umów terminowych, a także wydłużone zostaną okresy ich wypowiadania, co dla wielu przedsiębiorców oznaczać będzie fundamentalne zmiany w zakresie stosunków pracy w ich zakładach pracy po 22 lutego 2016 r.

zdjęcie artykułu – źródło: http://executivelp.com

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz w prawie spółek handlowych, w szczególności prowadzi bieżącą obsługę korporacyjną spółek z branży elektronicznej i budowlanej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *