Elektrownie wiatrowe – aspekty prawne przedsięwzięcia.

Potrzeba dywersyfikacji źródeł energii oraz możliwość korzystania z finansowego wsparcia z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej tworzą szczególnie korzystny klimat dla przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem „zielonej” energii. Co więcej zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii w Polsce winien się zwiększyć do 15 % w 2020 r.

Budowa elektrowni wiatrowych wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi, wobec czego przedsiębiorcy powinni w pierwszym rzędzie dokonać kompleksowej oceny prawnej przedsięwzięcia począwszy od planowania przez realizację do likwidacji. Pozwoli to zredukować koszty oraz zminimalizować ryzyko niepowodzenia. Należy bowiem pamiętać, że budowa elektrowni wiatrowej ma zazwyczaj tyle samo zwolenników co przeciwników.

Realizację przedsięwzięcia budowy elektrowni wiatrowej możemy podzielić przykładowo na następujące etapy:

Etap planowania obejmuje m.in.:

 • wybór optymalnej lokalizacji dla elektrowni wiatrowej;
 • wstępne konsultacje z władzami lokalnymi,
 • ocenę potencjalnych konfliktów środowiskowych;
 • sporządzenie I planu rozmieszczenia elektrowni wiatrowej (wariant I lokalizacji)
 • wstępną analizę uwarunkowań środowiskowych i społecznych;
 • wstępną analizę możliwości podłączenia do sieci elektroenergetycznej;
 • sporządzenie II planu rozmieszczenie elektrowni wiatrowej (wariant II lokalizacji)

Etap procedur prawnych obejmuje m. in.:

 • uzyskanie prawa do dysponowaniem nieruchomościami, na których planuje się wybudowanie elektrowni wiatrowej;
 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla masztu pomiarowego i  w konsekwencji budowa masztu;
 • wykonanie opracowania ekofizjologicznego przedstawiającego w formie tekstowej i graficznej uwarunkowania środowiskowe terenu gminy, na którym planuje się wybudowanie elektrowni wiatrowej;
 • wykonanie i uzgodnienie prognozy oddziaływania na środowisko;
 • opracowanie III planu rozmieszczenia elektrowni wiatrowej (wariant III lokalizacji)
 • opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia;
 • wykonanie opracowania wyników badań ornitologicznych i chiropterologicznych;
 • zainicjowanie procedury dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy;
 • sporządzenie projektu budowlanego;
 • uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę;

Etap budowy i eksploatacji obejmuje m. in.:

 • organizację terenu budowy;
 • odbiór i montaż turbin wiatrowych;
 • zawarcie umów na sprzedaż energii elektrycznej;
 • powykonawczą analizę oddziaływania elektrowni wiatrowej na środowisko;

Etap likwidacji obejmuje m. in.:

 • demontaż turbin wiatrowych;
 • likwidację placu budowy.

Wymienione etapy obrazują złożony charakter przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej. Tym samym jedynie rzetelna ocena finansowo – prawna planowanego przedsięwzięcia przez inwestora pozwoli osiągnąć zaplanowane cele finansowe i ekologiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *