Informacje ogólne na temat rozstrzygania sporów o domeny

Rejestracja nazw domeny krajowej „.pl” oraz administracja tą domeną znajdują się w kompetencji Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK). Instytucja ta posiada status instytutu naukowo badawczego, przyznającego większość domen w Polsce. Zarejestrowanie każdej domeny .pl odbywa się na podstawie Regulaminu NASK. Prawo do korzystania z domeny wynika z umowy pomiędzy podmiotem rejestrującym i NASK. W praktyce umowy te zwierane są przy udziale serwisów internetowych – posiadających status partnera NASK.

Skoro zasady utrzymywania domeny .pl uregulowane są w regulaminie NASK., to jedną z podstawowych regulacji, w których należy szukać trybu dochodzenia praw przez podmioty których prawa zostały naruszone, jest regulamin NASK – stanowiący w istocie część umowy pomiędzy abonentem a NASK.

Zgodnie z postanowieniami regulaminu, spory dotyczące nazw domeny .pl są rozpatrywane przed jednym z sądów polubownych lub przed sądem powszechnym. Ze względu na obawy przed przewlekłym rozpoznawaniem procesów o domeny w ramach sądownictwa powszechnego, bardziej powszechne jest kierowanie spraw przed jeden z sądów polubownych: Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz wyspecjalizowanego – Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT).

PIIT działa w oparciu o regulamin, który przewiduje ogólne zasady postępowania takie jak: równe traktowanie stron, bezstronność i niezależność arbitrów, poufność prowadzenia postępowania i informacji, zaoczny charakter postępowania. Postępowanie to jest częściowo zinformatyzowane, a co najważniejsze, jest bardzo szybkie. Arbiter powinien bowiem rozpoznać spór w terminie 30 dni od momentu powołania go do sprawy. Postępowanie wszczyna się przez wniesienie i opłacenie pozwu. Cennik opłat i formularz pozwu znajduje się na stronach internetowych PIIT. Orzeczenie arbitra ma generalnie na celu ustalenia stanu prawnego – stwierdzenie naruszenia norm prawnych bądź uznanie, iż do naruszenia przepisów nie doszło. Pozostałe roszczenia takie jak np. odszkodowawcze nie są rozpatrywane przez arbitra.Orzeczenie arbitra stwierdzające naruszenie czyichś praw jest respektowane przez NASK i skutkuje rozwiązaniem umowy z abonentem – naruszycielem.

W przypadku, gdy abonentem domeny .pl jest osoba nie mającą miejsca zamieszkania bądź siedziby w Polsce, instytucja właściwą do rozpoznania sprawy będzie Centrum Mediacji i Arbitrażu WIPO w Genewie. W takim wypadku spory są rozstrzygane w oparciu o regulamin oraz o prawo właściwe dla miejsca zamieszkania abonenta domeny.

Procedura dochodzenie praw

[ustalenie danych osobowych abonenta, który zainicjował bezprawną rejestrację domeny]

Kwestie związane z ustaleniem danych podmiotu (abonenta), który zarejestrował domenę nie jest bezpośrednio regulowana w regulaminie NASK. Dopiero w regulaminach serwisów pośredniczących przy zawieraniu umów o utrzymywanie nazwy domeny .pl – takich jak np. Nazwa.pl, znajdują się bardziej szczegółowe regulacje. Na przykładzie regulaminu serwisu Nazwa.pl można wskazać, iż: (i) w przypadku uzyskania przez operatora tego serwisu informacji o korzystaniu z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, operator ma prawo przetwarzać dane osobowe Abonenta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej; (ii) w przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o korzystaniu z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, operator ma prawo zaprzestać świadczenia usługi (usługi ukrywania danych Abonenta).

Powyższe postanowienia nie dają wyraźnej podstawy uzyskania danych abonenta na żądanie podmiotu prywatnego, którego prawa do domeny zostały naruszone działaniem abonenta. Niemniej jednak, z praktyki wynika, iż dane te można uzyskać. W tym celu niezbędne jest sporządzenie pisma z przytoczeniem argumentów uzasadniających interes prawny w uzyskaniu informacji o abonencie.

Po uzyskaniu danych identyfikacyjnych abonenta możliwe stanie się skierowanie odpowiednich żądań pod jego adresem. Kolejnym krokiem powinno być zatem sporządzenie i wniesienie powództwa do właściwego sądu polubownego bądź sądu powszechnego poprzedzone pisemnym wezwaniem do zaniechania naruszeń, wysłanym na adres abonenta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *