Korzystanie z modelu cloud computing (SaaS – Software as a Service) z licencją czy bez ?

Korzystanie z oprogramowania nierozerwalnie łączy się z kwestiami praw autorskich i pytaniem czy do korzystania z oprogramowania wymagana jest umowa licencji. Kwestia konieczności posiadania licencji na udostępniane oprogramowanie budzi jednak pewne wątpliwości.

Gdy oprogramowanie instalowane jest bezpośrednio na sprzęcie użytkownika większych wątpliwości nie ma – użytkownik powinien posiadać stosowną licencję do korzystania z oprogramowania. Co jednak w przypadku gdy użytkownik korzysta z zasobów zewnętrznych dostawcy dostępnych na serwerach w modelu cloud computing, a w szczególności przy korzystaniu z Software as a Service (SaaS), a dostęp do aplikacji, systemu możliwy jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Zasadniczo, zgodnie z przepisami Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, umowa licencyjna to umowa zawierana pomiędzy użytkownikiem a podmiotem upoważnionym do udzielania licencji (np. właścicielem praw, licencjobiorcą – uprawnionym do udzielania sublicencji), na podstawie której użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z oprogramowania, na warunkach określonych w umowie licencyjnej.

Zaznaczyć należy, iż konieczność zawarcia stosownej umowy licencyjnej pojawia się, jeśli użytkownik będzie korzystał z oprogramowania w sposób, Se volete proprio provare un sistema, tentatelo in modalita prova su Internet oppure comprando una roulette gratis di plastica, giusto per avere un’idea di quello che puo aspettarvi una volta dentro un casino. który zastrzega się dla właściciela oprogramowania. W The canadian pop singer casino online never say never justin bieber movie one time music video decided to divert attention from their recent scandals release of the new video. przypadku gdy użytkowanie oprogramowania nie będzie naruszało praw właściciela oprogramowania, licencja nie powinna być wymagana.

Z ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych wynika, iż casino online autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, z zastrzeżeniem przepisów art. 75 ust. 2 i 3, obejmują prawo do:

trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego;

W świetle powołanego powyżej przepisu oraz zapisów dyrektywy unii europejskiej 2001/29, zgodnie z którą każde elektroniczne zwielokrotnienie utworu, także mające charakter przejściowy, poddane jest – co do zasady – wyłącznemu prawu reprodukcji, stanowiącemu element treści podmiotowego prawa autorskiego.

W konsekwencji  nawet „ulotne” czy czasowo ograniczone używanie programu (jak w przypadku SaaS) należy uznać za formę zwielokrotniania. Z powyższych rozważań wynika, że udostępnianie oprogramowania w modelu SaaS, podlega ustawie o prawie autorskim i powinno opierać się na stosownej umowie licencyjnej zawartej przez dostawcę z użytkownikiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *