Nowe wymogi dla placówek medycznych w zakresie ochrony danych osobowych.

Do postępowania z dokumentacją medyczną i zawartymi w niej danymi zastosowanie ma wiele przepisów – oprócz typowo branżowych, także ogólne, takie jak m.in. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach czy ustawa o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza zmieniane obecnie rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz znowelizowana na mocy ustawy o systemie informacji, ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o prawach pacjenta od 1 sierpnia 2014 r. dokumentacja medyczna placówek zdrowia będzie musiała być prowadzona w formie elektronicznej. Wymóg wprowadzenia nowoczesnej dokumentacji medycznej może być stosownym momentem by zrewidować dotychczasowe metody archiwizacji i katalogowania zasobów danych, zarówno zwykłych jak i osobowych, przez placówki medyczne.

Dostosowanie dokumentacji medycznej do nowych wymogów nie powinno pozostać bez znaczenia w kontekście konieczności wdrożenia w placówkach medycznych polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych pacjentów.

W kontekście dostosowywania się do wspomnianej powyżej nowelizacji pojawić mogą się wątpliwości odnośnie kwestii związanych z postępowaniem z dotychczasowo stosowaną dokumentacją medyczną zawierającą dane osobowe. Czy można z niej dalej korzystać czy należy całą dotychczasową bazę danych przetransponować na wkrótce wymagane nośniki elektroniczne? Jak należy takie bazy przechowywać ?

Wyjaśnić należy, iż przepisy, które zaczną obowiązywać od 1 sierpnia 2014 r., nie będą działać wstecz. Dopiero od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy dokumentacja medyczna ma być prowadzona w postaci elektronicznej. O ile zdarzyć się może, że po tej dacie niektóre dokumenty będą miały nadal inną postać np. papierową od daty nowelizacji będzie je trzeba przechowywać trwale w wersji elektronicznej.

Nowelizacja odnosi się do dokumentacji medycznej tworzonej po dniu 1 sierpnia 2014 r., nie oznacza to więc konieczności zdigitalizowania tej części dokumentacji medycznej, która stworzona została przed tą datą. Niezależnie od tego uznać należy, iż stopniowa cyfryzacja baz danych i dokumentów w placówkach medycznych jest zalecana.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *