Odpowiedzialność karna członków zarządu za niezłożenie sprawozdania finansowego

Spółki prawa handlowego posiadają coraz to bardziej rozbudowane wewnętrzne struktury organizacyjnie. Wyodrębniane są kolejne departamenty odpowiedzialne za finanse czy też sprzedaż. Jednakże podział obowiązków w spółce nie jest tożsamy ze scedowaniem odpowiedzialności ciążącej na członkach zarządu za prowadzenie spraw spółki. Mianowicie zgodnie z Ustawą o rachunkowości Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 (dalej: Ustawa) kierownicy jednostek ponoszą odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy tj. m.in. za złożenie sprawozdania finansowego w terminie czy też ogłoszenie w Monitorze Polskim B albo Monitorze Spółdzielczym. Za kierownika jednostki zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 Ustawy uważa się w przypadku wieloosobowego organu zarządzającego członków tego organu. Zatem w braku wskazania osoby odpowiedzialnej, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie zarządu. Innymi słowy powierzenie nadzoru nad rachunkowością np. dyrektorowi finansowemu czy też księgowemu z biura rachunkowego nie wyłącza odpowiedzialności karnej członków zarządu z art. 79 Ustawy. Oczywiście członkowie zarządu mogą się powoływać na nieznajomość regulacji prawnych. Niemniej jednak zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 1997 r., sygn. akt II KKN 124/96

„Nie można powołać się na niezawinioną nieznajomość prawa, jeżeli z ustalonych faktów wynika, że sprawca (…) nie starał się w sposób należyty zapoznać z obowiązującym uregulowaniem, choć miał możność to uczynić.”

W tym stanie rzeczy od członków zarządu wymaga się rudymentarnej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa nie tylko z zakresu zarządzania ale i prawa.  Wobec czego dla przyjęcia bezprawności czynu nie jest konieczne ustalenie, iż członkowie zarządu znali treść ustawowych znamion czynu zabronionego stypizowanego w art. 79 Ustawy, lecz wystarczy ustalenie, iż uświadamiali sobie, że swym czynem naruszyli reguły postępowania, do których byli zobowiązani. W tym stanie rzeczy kadra zarządzająca winna uczestniczyć w szkoleniach prowadzonych przez prawników, co uchroni przed popełnianiem błędów i w konsekwencji późniejszą odpowiedzialnością

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *