Planowane zmiany w prawie konsumenckim

Z końcem roku 2011, Rada Unii Europejskiej przyjęła nową dyrektywę, wzmacniającą prawa konsumentów.

Przyjęta dyrektywa o prawach konsumentów ma za zadanie zharmonizować przepisy dotychczas uregulowane w: dyrektywie w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (99/44/WE), dyrektywie w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (93/13/EWG). Co więcej, ma zastąpić dyrektywę w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość (97/7/WE) i dyrektywę w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa (85/577/EWG).

Następujący, w ostatnich latach, postęp technologiczny – zwłaszcza rozwój sprzedaży internetowej, spowodował, iż dotychczasowe regulacje przestały odpowiadać realiom rynkowym. W konsekwencji uznać należy, iż zmiana norm prawnych, regulujących tę gałąź działalności, skierowanej do konsumentów, została niejako na Radzie wymuszona.

Nowe przepisy obejmą niemal wszystkie formy zakupów – dokonywanych zarówno w sklepie, jak i przez telefon, internet, sprzedaż katalogową a także w postaci umów zawieranych za pośrednictwem akwizytorów „na progu” mieszkania. Nowy katalog praw ma w szczególności przyczynić się do poprawy praw kupujących online i wprowadza szereg ujednoliconych, we wszystkich państwach członkowskich, zasad, na podstawie których konsumenci będą mogli dokonywać transakcji, a także zrezygnować z zakupionego towaru, odstępując od umowy – nowe regulacje przyznają konsumentom taką możliwość w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru lub daty zawarcia umowy (w przypadku usług).

W tym czasie konsument będzie mógł wycofać się z zakupu bez podania przyczyny. Co więcej, jeżeli przedsiębiorca chciałby, aby to konsument ponosił koszty zwrotu, musi go o tym wyraźnie poinformować przed zakupem, w przeciwnym razie sam poniesie takie koszty. W przypadku towarów zakupionych przez Internet lub w ramach sprzedaży wysyłkowej o dużej objętości, takich jak np. sprzęt AGD czy meble, przedsiębiorcy będą musieli wyraźnie przedstawić, przynajmniej szacunkowo, maksymalny koszt zwrotu towaru jeszcze przed zakupem, tak aby konsument mógł dokonać świadomego wyboru przed podjęciem decyzji, gdzie zakupić towar. Ponadto, przedsiębiorcy nie będą już mogli obciążać konsumentów za zapłatę kartą kredytową (lub innymi środkami płatności) kwotą większą niż ta, którą faktycznie ponieśli za oferowanie takiej możliwości zapłaty. Innymi słowy, przedsiębiorca nie będzie mógł pobierać od konsumenta dodatkowych kosztów za użycie karty kredytowej, co wcześniej często miało miejsce, np. w przypadku zakupów biletów lotniczych przez Internet.

Powyższe zmiany, wskazane zostały jedynie przykładowo, gdyż nowa dyrektywa ma w założeniu wprowadzenie przejrzystych i jednolitych zasad w całej Unii Europejskiej. Co więcej, ma przyczynić się nie tylko do wzmocnienia, i tak w ocenie przedsiębiorców, silnej już pozycji konsumentów, ale także do likwidacji barier, utrudniających handel transgraniczny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *